Archiwum autora: pracedyplomowe

Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjnego

1. Wstęp 3

2. Cel i teza pracy 4

3. Metody badawcze 5

4. Specyfika działalności transportowo-spedycyjnej 6
4.1. Charakterystyka transportu 6
4.2. Charakterystyka spedycji 15
4.3. Podstawowe zagadnienia działalności transportowo-spedycyjnej 22

5. Ocena działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 26
5.1. Istota analizy wskaźnikowej 26
5.2. Wskaźniki ekonomiczne 27
5.3. Wskaźniki logistyczne 42
5.4. Wskaźniki techniczne 43

6. Charakterystyka rynku transportowego w Polsce 51

7. Charakterystyka działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS 66
7.1. Charakterystyka podmiotu badawczego 66
7.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 70
7.3. Oferta transportowo-spedycyjna 71
7.4. Przebieg procesu transportowego 74
7.5. Analiza strategiczna firmy AUTO-TRANS 83
7.6. Analiza pięciu sił konkurencji Portera firmy AUTO-TRANS 91
7.7. Sytuacja przedsiębiorstwa na rynku 92

8. Ocena działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo spedycyjnego
AUTO-TRANS 94
8.1 Ocena z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych 94
8.2 Ocena z wykorzystaniem wskaźników technicznych i logistycznych 98

9. Podsumowanie i wnioski 107

10. Bibliografia 110

11. Spisy rysunków 113

12. Spis tabel 114

13. Spis wykresów 115

14. Załączniki 116

Wstęp

Współczesne życie gospodarcze i społeczne opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, nieznanych poprzednim cywilizacjom, rozwiązaniach stworzonych w ciągu minionych dziesięcioleci. Największe znaczenie mają rozwiązania dostępne ogółowi społeczeństwa, stanowiące przedmiot trwałego zapotrzebowania, tanie w użytkowaniu i pozwalające się adaptować do specyficznych uwarunkowań.

W zakresie potrzeby pokonywania przestrzeni transport samochodowy okazał się rozwiązaniem najbardziej udanym, gdyż może być równie efektywnie wykorzystywany na krótkich i długich dystansach, do wykonywania małych i dużych ilości przewozów, w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, zarobkowo i na użytek własny. Trudno jest wyobrazić sobie operacje logistyczne przedsiębiorstw i normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych bez transportu samochodowego, przy jego poważnym ograniczeniu (np. po drastycznym wzroście cen paliw silnikowych), a jeszcze trudniej jest stworzyć alternatywną do samochodu formę transportu, zwłaszcza w zakresie pokonywania przestrzeni w skali lokalnej.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza działalności transportowo-spedycyjnej przedsiębiorstwa AUTO-TRANS, które świadczy usługi wykorzystując transport samochodowy. Na wstępie pracy zostanie przedstawiona specyfika działalności transportowo-spedycyjnej. Następnie omówione zostaną narzędzia pomocne przy dokonywaniu oceny działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. W dalszej części pracy zostanie scharakteryzowany rynek transportowy w Polsce oraz działalność wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS. Istotną część badań będzie stanowić ocena działalności badanego przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem przeprowadzonych badań będzie dokonanie podsumowania i wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w badaniach zostaną wykorzystane materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS.

Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych

Wstęp 2

Rozdział I. Cel i znaczenie centrów logistycznych 4
1.1. Inspiracje dla budowy centrów logistycznych 4
1.2. Pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego 7
1.3. Cel i znaczenie centrów logistycznych 16
1.4. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 19

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 24
2.1. Typy ładunków w krajowym systemie logistycznym 24
2.2. Regionalne centra logistyczne 28
2.3. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 34
2.4. Analiza polskich centrów logistycznych 36

Rozdział III. Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych na wybranych przykładach 42
3.1. Powstanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce 42
3.2. Finansowanie centrów logistycznych 45
3.3. Rynek polskich centrów logistycznych 48
3.4. Perspektywy rozwoju centrów logistycznych 49

Zakończenie 57
Bibliografia 61
Spis rysunków 65
Spis tabel 66

Wstęp

Mówiąc o centrach logistycznych, łączymy je przede wszystkim z. działalnością operatorów logistycznych, im próbujemy pokazywać korzyści i namawiać do wspólnych inwestycji. Dość lekko przychodzi nam mówić, że w dzisiejszych czasach nie sztuka wyprodukować, tylko sprzedać. Tymczasem nadal jest tak, że aby towar sprzedać, najpierw trzeba go mieć. Z punktu widzenia interesu narodowego, lepiej produkować u siebie i eksportować, niż szczycić się wydajną logistyką, która dostarczy wszystko gotowe z odległych stron świata (chyba że potrafimy żyć z turystki i sprzedaży dóbr kultury).

Dlatego warto, abyśmy stworzyli producentom warunki do efektywnej budowy sieci oraz łańcuchów zaopatrzeniowych i kooperacyjnych, a dystrybutorom i handlowcom podobne warunki do budowania efektywnych i wydajnych sieci dostaw. Omijają nas inwestycje zagraniczne, a częstym powodem rezygnacji jest negatywna opinia inwestorów o stanie infrastruktury drogowej. Producenci, którzy zainwestowali w Polsce, mają tak duże potrzeby zaopatrzeniowe na surowce i materiały oraz usługi kooperacyjne, że wytwarzają klimat do budowy wokół siebie parków produkcyjno-logistycznych. Stąd przekonanie, że jeszcze nie warto składać broni. Akces Polski do Unii Europejskiej, po którym tak wiele sobie obiecaliśmy, zmienił także warunki do budowy centrów logistycznych. Otwiera się dostęp do funduszy, które mogą zasilić kapitał inwestycyjny, zmniejszyć ryzyko inwestycji, a także wspomóc rozwój infrastruktury transportowej w otoczeniu planowanych lokalizacji. Tych warunków dotąd nie było i dlatego warto je wykorzystać.

W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o czynniki warunkujące rozwój polskich centrów logistycznych. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to cel i znaczenie centrów logistycznych: inspiracje dla budowy centrów logistycznych, pojęcie i charakterystyka centrum logistycznego, cel i znaczenie centrów logistycznych oraz uwarunkowania budowy centrów logistycznych.

Rozdział drugi to centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym: typy ładunków w krajowym systemie logistycznym, regionalne centra logistyczne, Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce oraz analiza polskich centrów logistycznych.

Rozdział trzeci to analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych na wybranych przykładach: powstanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce, finansowanie centrów logistycznych, rynek polskich centrów logistycznych oraz perspektywy rozwoju centrów logistycznych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Amortyzacja środków trwałych w firmie osoby fizycznej

Wstęp 2

1. Istota środków trwałych 4
1.1. Pojęcie środków trwałych i ich charakterystyka 4
1.3. Klasyfikacja środków trwałych 9
1.3. Środki trwałe w strukturze majątku 16

2. Amortyzacja środków trwałych według przepisów podatkowych 22
2.1. Istota amortyzacji 22
2.2. Charakterystyka stawek amortyzacyjnych 27
2.3. Metody naliczania odpisów amortyzacyjnych 31

3. Analiza amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym 44
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 44
3.2. Amortyzacja środków trwałych w badanym przedsiębiorstwie 48
3.3. Przyjęte metody amortyzacji i ich wpływ na wynik finansowy 56

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 64
Spis tabel 65

Wstęp

Amortyzacja środków trwałych stanowi niezbędny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiarów, wielkości obrotów czy uzyskiwanych zysków. Warto przy tym zauważyć, że o ile amortyzacja bilansowa dotyczy jedynie podatników prowadzących pełną księgowość w ramach ich działalności gospodarczej, to amortyzacja podatkowa dotyczy każdego, nawet najmniejszego podatnika, który na potrzeby swego przedsiębiorstwa wprowadza do niego określone składniki majątku mające służyć osiąganiu zysków.

Z powyższych względów problematyka amortyzacji podatkowej stanowi dla wszystkich przedsiębiorców jedno z najistotniejszych zagadnień prawnych, w związku z czym celem niniejszej pracy było ukazanie amortyzacji środków trwałych w firmie osoby fizycznej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozważania rozpoczęto od ukazania w rozdziale pierwszym istoty środków trwałych. Zdefiniowano pojęcie środków trwałych i przedstawiono ich charakterystykę. Następnie zaprezentowano klasyfikację środków trwałych. Pod koniec rozdziału wskazano miejsce środków trwałych w ogólnej strukturze majątku przedsiębiorstwa.

Ponieważ przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną nie prowadzi pełnej księgowości a przy tym jego środki trwałe są amortyzowane w oparciu o przepisy podatkowe, w rozdziale drugim ukazano istotę amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego. Na wstępie przedstawiono istotę amortyzacji. Następnie scharakteryzowano stawki amortyzacyjne. Pod koniec rozdziału omówiono metody naliczania odpisów amortyzacyjnych w przypadku prawa podatkowego.

Analizę amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym prowadzonym przez osobę fizyczną przeprowadzono w rozdziale trzecim. Zanim przystąpiono do badań na wstępie scharakteryzowano działalność analizowanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę i dynamikę środków trwałych w latach 2006-2008. W ostatniej części badań omówiono przyjęte metody amortyzacji oraz ukazano ich wpływ na wynik finansowy.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego.

Amortyzacja jako instrument polityki przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Przedmiot i podmiot amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 5
1.1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2. Istota, funkcje i zasady amortyzacji 8
1.3. Przedmiot amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 14
1.4. Ustalenie wartości początkowej jako podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych 21
1.5. Fizyczne i ekonomiczne zużycie środków trwałych 24
1.6. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w świetle prawa bilansowego i podatkowego 26

Rozdział II. Zasady i metody wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 29
2.1. Ogólne zasady amortyzacji 29
2.2. Metody amortyzacji 32
2.2.1. Metody amortyzacji według prawa bilansowego 32
2.2.2. Metody amortyzacji według prawa podatkowego 36
2.3. Wpływ amortyzacji na kształtowanie wyniku finansowego i rozwój firmy 42

Rozdział III. Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa 48
3.1. Różnice pomiędzy amortyzacją w prawie bilansowym i podatkowym 48
3.2. Wpływ metod amortyzacyjnych na kształtowanie wyniku finansowego 53

Rozdział IV. Charakterystyka majątku trwałego na przykładzie przedsiębiorstwa CENTROZAP S.A. 58
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 58
4.2. Struktura majątku trwałego i źródła jego pochodzenia 60
4.3. Przedmioty podlegające amortyzacji 70
4.4. Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 72
4.4.1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi 72
4.4.2. Analiza efektywności wykorzystania środków trwałych 73
4.5. Sytuacja finansowa badanego przedsiębiorstwa 76

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Załącznik 85

Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków trwałych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Istota i klasyfikacja rzeczowego majątku trwałego 4
1.1. Pojęcie i struktura rzeczowego majątku trwałego 4
1.2. Klasyfikacja środków trwałych 9
1.3. Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych 19

ROZDZIAŁ II. Definicje, funkcje i metody amortyzacji 21
2.1. Istota i przedmiot amortyzacji 21
2.2. Metody amortyzacji 29
2.2.1. Metoda liniowa 31
2.2.2. Metoda degresywna 33
2.2.3. Metoda progresywna 36
2.2.4. Metoda naturalna 36

ROZDZIAŁ III. Podmiot i przedmiot amortyzacji 39
3.1. Podmiot i przedmiot amortyzacji w prawie bilansowym 39
3.1.1. Środki trwałe w ujęciu bilansowym 40
3.1.2. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym 43
3.2. Podmiot i przedmiot amortyzacji w prawie podatkowym 50
3.2.1. Środki trwałe w ujęciu podatkowym 51
3.2.2. Wartości niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym 53

ROZDZIAŁ IV. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w prawie bilansowym i podatkowym 55
4.1. Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów 55
4.2. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych według prawa bilansowego i podatkowego 57
4.3. Metody amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 62
4.4. Wpływ amortyzacji na wynik finansowy 66
4.5. Porównanie amortyzacji według prawa podatkowego i prawa bilansowego 68

ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 78

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

WSTĘP 2

Rozdział I. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 5
1. Geneza niepełnosprawności 5
2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną 13
3. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną 15
4. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną 16

Rozdział II. ASPEKTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 20
1. Aktywizacja zawodowa definicja i charakterystyka 20
2. Charakterystyka ograniczeń i zasobów w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze względu na aktywność zawodową 27
2.1. Motywacja do zatrudnienia 27
2.2. Postawy otoczenia 29
2.3. Funkcjonowanie w społeczeństwie 32

Rozdział III. SYTUACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY 38
1. Możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne 38
2. Osoby niepełnosprawne a zakłady pracy chronionej 43
3. Podstawowe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich realizacji 47

Rozdział IV. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 51
1. Pojęcie badań naukowych w tym pedagogicznych 51
2. Przedmiot i cel podjętych badań 53
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
4. Teren badań i osoby badane 53
5. Analiza wyników badań własnych 57

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 64
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS RYSUNKÓW 75
SPIS TABEL 76
SPIS WYKRESÓW 77
ANEKS 78

WSTĘP

Przez niepełnosprawność rozumie się wszelkie ograniczenie lub wynikający z uszkodzenia brak zdolności wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka.

Istotę niepełnosprawności stanowi obniżony, w stosunku do norm i standardów, poziom funkcjonowania człowieka – na skutek stanu zdrowia: wady wrodzonej, choroby, urazu lub zmian starczych na wymienionych trzech poziomach lub na niektórych z nich.

To właśnie osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem. Utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia wiąże się zarówno z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, a także z posiadanych kwalifikacji, jak i z barierami technicznymi oraz społecznymi (niechętne postawy w środowisku pracy).

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest geneza niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i psychiczną.

W drugim rozdziale poruszone jest zagadnienie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, a więc: aktywizacja zawodowa definicja i charakterystyka, charakterystyka ograniczeń i zasobów w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze względu na aktywność zawodową, motywacja do zatrudnienia, postawy otoczenia oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.

W trzecim rozdziale przedstawiona jest sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy, a więc: możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne zawody, placówki oraz podstawowe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz sposoby ich realizacji.

W czwartym rozdziale zaprezentowane są założenia metodologiczne badań własnych, a więc: pojęcie badań naukowych w tym pedagogicznych, przedmiot i cel podjętych badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań i osoby badane oraz analiza wyników badań własnych.

Aktywizacja zawodowa to pobudzanie do działania, uaktywnianie poprzez stosowanie określonych metod umożliwiających osobom znajdującym się na rynku pracy nabywanie umiejętności wykonywania pracy lub umiejętności poszukiwania i uzyskania pracy. Może być ona adresowana do określonych grup ludności, np. niepełnosprawnych.

Jedną z płaszczyzn oddziaływania polityki społecznej w walce z bezrobociem obejmuje udzielanie pomocy w znalezieniu przez jednostkę pracy oraz wspieranie tworzenia miejsc pracy. Chociaż skuteczna walka z bezrobociem jest możliwa jedynie poprzez kompleksowe działania w sferze gospodarczej w celu ochrony istniejących miejsc pracy i tworzenia nowych, to działania te wspomaga i uzupełnia polityka rynku pracy służąca aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Realizuje ona za-równo funkcje ekonomiczne, jak i społeczne.

Polityka rynku pracy skierowana na aktywizację zawodową oraz wspieranie tworzenia miejsc pracy, określana w literaturze przedmiotu jako aktywna polityka rynku pracy, ma na celu przede wszystkim przerwanie, choćby na pewien czas, bezczynności zawodowej bezrobotnych, poprawienie ich szans na znalezienie pracy oraz stworzenie pomostu prowadzącego do trwałego zatrudnienia. Pozwala ona równocześnie zmniejszyć niedopasowania strukturalne na rynku pracy i poprawić strukturę zatrudnienia w całej gospodarce lub w jej konkretnych gałęziach. Sprzyja to podniesieniu produkcyjności siły roboczej i zwiększeniu jej mobilności, ułatwia także pracodawcom znalezienie potrzebnych pracowników, uwalnia ich od kosztów kształcenia, przekwalifikowania zawodowego i adaptacji do pracy. W rezultacie polityka rynku pracy oddziałuje na poziom zatrudnienia i bezrobocia oraz odciąża rynek pracy od części bezrobotnych. Jednocześnie umożliwia kontrolę i selekcję bezrobotnych oraz weryfikację ich gotowości do pracy.

Warto również powiedzieć o tym, że odejście od dominującego w tradycji poglądu na upośledzenie i niepełnosprawność jako „tragedię osobistą” następowało powoli. Socjopolityczne badania nad niepełnosprawnością zawdzięczają więc swój rozwój w większym stopniu pionierskim studiom niepełnosprawnych aktywistów i narastającemu upolitycznieniu problemów osób niepełnosprawnych na całym świecie.

Nowa, inspirująca literatura z zakresu studiów nad niepełnosprawnością tworzy teraz alternatywne wobec obowiązującego jednostkowego wzorca perspektywy badawcze. Jej przedmiotem jest krytyka zarówno tradycyjnych reakcji polityki na niepełnosprawność, jak i wywodzących się z głównego nurtu sposobów zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym. Nowa literatura podkreśla także różnorodne formy i charakter niepełnosprawności w zależności od kontekstu społecznego, kulturowego, ekonomicznego i politycznego. Jednocześnie powstawanie prac na temat niepełnosprawności jako formy społecznej opresji wywołało nowe postulaty w działaniach politycznych.

Agresja uczniów szkół podstawowych

Wstęp 2

Rozdział I. Zjawisko agresji w świetle literatury 4
1.1. Pojęcie agresji 4
1.2. Teorie agresji 5
1.3. Rodzaje i formy agresji 9
1.4. Przyczyny agresji w szkole 13
1.5. Sposoby zapobiegania agresji 19
1.6. Przejawy występowania agresji młodzieży poza dużymi aglomeracjami 21
1.7. Rozwój psychiczny i społeczny osób w wieku szkolnym 24

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
2.4. Organizacja i przebieg badań 45

Rozdział III. Analiza wyników badań 50
3.1. Formy agresji wśród uczniów w szkole wiejskiej 50
3.2. Częstość występowania agresji wśród uczniów 53
3.3. Reakcje uczniów na agresję ich rówieśników 55
3.4. Reakcje nauczycieli na agresję, sposoby eliminowania agresji 58
3.5. Ofiary agresji oraz sprawcy – charakterystyka 62
3.6. Przyczyny agresji w szkole 67

Podsumowanie i wnioski 71
Bibliografia 73
Spis wykresów 76
Spis tabel 77
ANEKS 78

Wstęp

Agresywność jest wpisana w ludzką naturę. Odgrywa ona ważną rolę w rozwoju dziecka — równie istotną jak miłość. Agresywność stanowi źródło energii i motywacji koniecznych do przezwyciężania samego siebie; sprzyja odnoszeniu sukcesów, jednakże tylko wówczas, gdy dziecko jest w stanie ją kontrolować. Edukacja nie polega zatem na całkowitym wyeliminowaniu agresywności, lecz na takim jej ukierunkowaniu, aby dziecko wykorzystało swoją energię do celów pozytywnych zarówno dla siebie samego, jak i dla innych.

Coraz częściej spotykamy się z niewłaściwym zachowaniem dzieci, jest to problem narastający szczególnie w dużych szkołach. Skargi dotyczące agresywnych zachowań młodych, a także trudności poradzenia sobie z nimi nie są zjawiskiem nowym. Agresywne zachowanie uczniów i nauczycieli jest bolączką ostatnich lat. Coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których jednej ze stron „puszczają nerwy”. Nie tylko nauczyciele stają się bezradni, dotyczy to także uczniów. Różnica między pedagogiem a jego wychowankiem polega na tym, że ten pierwszy jest osobą dorosłą o ukształtowanej osobowości, posiadającą bagaż doświadczeń i wyedukowaną w sferze radzenia sobie z tego rodzaju problemami, zaś ten drugi często działa impulsywnie, pod wpływem grupy, niekiedy w chwilach bezradności.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia agresji w szkole.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane jest zjawisko agresji w świetle literatury, a więc: pojęcie agresji, teorie agresji, rodzaje i formy agresji, przyczyny agresji w szkole, sposoby zapobiegania agresji, przejawy występowania agresji młodzieży poza dużymi aglomeracjami oraz rozwój psychiczny i społeczny osób w wieku szkolnym.

W drugim rozdziale przedstawiona jest metodologia badań własnych, a więc: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są wyniki badań własnych w zakresie form agresji wśród uczniów w szkole wiejskiej, częstości występowania agresji wśród uczniów, reakcji uczniów na agresję ich rówieśników, reakcji nauczycieli na agresję, sposobów eliminowania agresji, charakterystyki ofiar agresji oraz sprawców, jak ®również przyczyn agresji w szkole.

Przyczyny agresywnych zachowań dzieci obejmują zarówno te czynniki, które określane są mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te które tkwią w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym czy w środkach masowego przekazu. Rozpoznanie czynników wpływających na agresywne czyny dzieci jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań wychowawczych i profilaktycznych.

Szczególnie interesujący jest dla nauczyciela problem jak sobie radzić z agresją na terenie szkoły, klasy, w czasie zajęć i przerw z wychowawczego punktu widzenia jest rzeczą istotną, by stosunek między nauczycielem a uczniem od strony emocjonalnej był determinowany nie przez osobiste urazy i frustracje nauczyciela, lecz by był wyrazem rzeczowej oceny i analizy postępów w nauce i zachowaniu ucznia. Nadmierna agresja i wadliwe stosunki między nauczycielem a uczniami zabarwione osobistymi urazami i pretensjami udaremniają wysiłki wychowawcze i osłabiają motywację ucznia do nauki. Nierzadko takie zdeformowane stosunki stają się przyczyną trudności wychowawczych, konfliktów a nawet załamań i samobójstw wśród dzieci.

Związki kościoła z turystyką. Turystyka pielgrzymkowa

Wstęp 2

Rozdział 1. Turystyka pielgrzymkowa 5
1.1. Turystyka pielgrzymkowa, zakres pojęcia 5
1.2. Geneza i znaczenie pielgrzymek 10
1.3. Pielgrzymki w chrześcijaństwie 13
1.4. Pielgrzymki w innych religiach świata 20

Rozdział 2. Pielgrzymowanie w Polsce 22
2.1. Historia pielgrzymowania w Polsce 22
2.2. Główne sanktuaria w Polsce 36
2.3. Rozwój warszawskiej turystyki pielgrzymkowej na podstawie pieszych pielgrzymek na Jasną Górę 39
2.4. Fenomen pielgrzymek pieszych w Polsce 46

Rozdział 3. Formy turystyki a Kościół 50
3.1. Motywy podejmowania pielgrzymek 50
3.2. Turystyka i sport w nauczaniu Kościoła 57
3.3. Działalność ugrupowań kościelnych 60
3.4. Formy turystyki i rekreacji w ruchu oazowym 61

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Celem niniejszej pracy jest ukazanie związków Kościoła z turystyką.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota turystyki pielgrzymkowej.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę zjawiska pielgrzymowania w Polsce.

Formy turystyki wobec Kościoła ukazane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych

Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.2. Klasyfikacja działalności gospodarczej 8
1.3. Istota finansowania działalności gospodarczej 10
1.3.1. Pojecie kapitału 11
1.3.2. Rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw 15
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 19

Rozdział II. Kapitały własne i obce w finansowaniu działalności gospodarczej 24
2.1. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych 24
2.2. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych 29
2.2.1. Kredyt bankowy 29
2.2.2. Leasing 31
2.2.3. Factoring i Forfaiting 34
2.2.4. Capital venture 36
2.3. Fundusze UE 38
2.4. Metody pomiaru wyników działalności gospodarczej 40

Rozdział III. Finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. 46
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 46
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.1.2. Prezentacja działalności 48
3.1.3. Prezentacja wyników finansowych 51
3.2. Analiza wielkości kapitału własnego 55
3.3. Analiza wielkości kapitałów obcych 58
3.4. Wnioski 61

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków tabel i wykresów 69

Wstęp

Kapitał jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W naukach o przedsiębiorstwie kapitał definiowany jest jako ogół zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów pieniężnych. Niedobór tych środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy, czyli bez własnego kapitału bądź też dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju.

Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca. Centralne miejsce zajmuje problematyka finansowania działalności gospodarczej. W pracy zostały objaśnione podstawowe pojęcia z zakresu finansowania przedsiębiorstw, omawia rodzaje kapitału finansującego działalność gospodarczą i źródła jego pozyskiwania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to część teoretyczna, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy porusza ogólną problematykę finansowania przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przedstawiono istotę i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dokonano także klasyfikacji działalności gospodarczej oraz przedstawiono istotę finansowania działalności gospodarczej. Omówiono także planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

W rozdziale drugim scharakteryzowano kapitały własne i kapitały obce w finansowaniu działalności gospodarczej. W rozdziale tym omówiono pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Omówiono także pozyskiwanie kapitału z funduszy Unii Europejskiej oraz metody pomiaru wyników działalności gospodarczej.

W rozdziale trzecim przedstawiono finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie spółki Żywiec S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej prezentacji analizowanego przedsiębiorstwa, w tym profilu działalności oraz wyników finansowych. W dalszej części tego rozdziału dokonano analizy wielkości kapitału własnego oraz kapitału obcego. W końcowej części tego rozdziału przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz omówiono dalsze perspektywy rozwoju badanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Grupy Żywiec S.A. pochodzące m. in. z Raportów Rocznych, Sprawozdań oraz Prospektu Emisyjnego spółki Żywiec S.A.

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie ustania stosunku pracy 4
1.1. Ogólna charakterystyka ustania stosunku pracy 4
1.2. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron 7
1.3. Wypowiedzenie umowy o pracę 9
1.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 15
1.5. Rozwiązanie terminowej umowy o pracę 20

Rozdział II. Ogólna charakterystyka zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników 23
2.1. Podstawy prawne 23
2.2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników a ochrona trwałości zatrudnienia 28
2.3. Pojęcie „zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników” 33
2.4. Zakres stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 40

Rozdział III. Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników 48
3.1. Istota i przebieg zwolnienia grupowego 48
3.2. Zwolnienia grupowe a wypowiadanie umów o pracę 50
3.3. Tryb indywidualny rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 51
3.4. Uprawnienia zwalnianych pracowników 54
3.5. Likwidacja oraz upadłość pracodawcy 58

Rozdział IV. Rozwiązania innych krajów Unii Europejskiej 65

Zakończenie 84
Bibliografia 86