Archiwum autora: pracedyplomowe

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w aspekcie bezpieczeństwa systemu bankowego

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja i charakter systemu bankowego w Polsce 5
1.1. System bankowy jako element systemu finansowego 5
1.2. Struktura systemu bankowego w Polsce 11
1.2.1. Banki komercyjne 14
1.2.2. Banki spółdzielcze 16
1.2.3. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 17
1.3. Podmioty nadzorujące działalność banków w Polsce 19
1.4. Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa systemu bankowego 22

Rozdział II. Podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz Unii Europejskiej 35
2.1. Polska a wymogi unijne w zakresie gwarantowania depozytów 35
2.2. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania 46
2.3. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 52
2.3.1. Działalność gwarancyjna 52
2.3.2. Działalność pomocowa 54
2.3.3. Działalność kontrolna i badawcza 58
2.4. Działalność stabilizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 63

Rozdział III. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.1. Działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 66
3.2. Pożyczki z Funduszu Pomocowego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych 71
3.3. Gromadzenie i analiza informacji o bankach 76
3.4. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a stabilność systemu bankowego w Polsce 79
3.5. Przyszłość Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po przystąpieniu do strefy Euro 82

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 92

Spis rysunków 93

Spis wykresów 94

Wstęp

W latach 80. i 90. nastąpiło wiele zmian w obowiązującym systemie prawnym i ekonomicznym państwa. Zmianom tym podlegał także cały system bankowy i jego organizacja. Następowało to stopniowo w drodze kolejnych nowelizacji prawa bankowego, ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz innych ustaw.

W 1994 roku została uchwalona bardzo ważna dla funkcjonowania systemu bankowego ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa ta wypełniła istotną lukę w ustawodawstwie bankowym. Jej brak był jedną z przyczyn trudności rozwojowych systemu bankowego, głównie banków komercyjnych.

Głównym celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest umacnianie wiarygodności banków oraz stabilności polskiego systemu bankowego poprzez gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez osoby fizyczne i prawne do wysokości określonej ustawą oraz udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na samodzielną sanację bankom o zagrożonej wypłacalności, bądź bankom o dobrej kondycji finansowej w celu przejęcia banków zagrożonych. Do uprawnień i obowiązków funduszu należy ponadto gromadzenie i analizowanie informacji o sytuacji finansowej banków- tak, aby z dostatecznym wyprzedzeniem identyfikować potencjalne zagrożenia.

Z powyższego wynika, że działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma bardzo szeroki zakres. Celem niniejszej pracy było ukazanie w wpływu działalności BFG na stabilność systemu bankowego, oraz ukazanie perspektyw rozwojowych w związku z przystąpieniem do strefy euro.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do rozważań. Ukazano w nim organizację i charakter systemu bankowego w Polsce. Omówiono system bankowy jako elementu systemu finansowego oraz strukturę systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędności. Ponadto w rozdziale tym przeanalizowano także system bankowy pod względem bezpiecznego funkcjonowania, z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej oraz omówiono rolę podmiotów systemu finansowego z punktu widzenia nadzoru.

Rozdział drugi ukazuje podstawy teoretyczne gwarantowania depozytów w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Na wstępie tej części pracy omówiono polskie i unijne wymogi w zakresie gwarantowania depozytów. Przedstawiono także strukturę organizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawy jego funkcjonowania. W dalszej części rozdziału przeanalizowano zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem jego działalności gwarancyjnej, pomocowej oraz kontrolnej badawczej. Na koniec omówiono działalność stabilizacyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na wstępie analizy zbadano działalność gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie czterech ostatnich lat. Następnie przeanalizowano pożyczki z Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych oraz omówiono gromadzenie i analizę informacji o bankach. Podsumowaniem przeprowadzonej analizy było sformułowanie wniosków odnoście działalności BFG oraz jego wpływu na stabilność systemu bankowego a także ukazano przyszłość BFG po przystąpieniu do strefy euro.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Metody, techniki i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

Wstęp 3

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością 5
1.1. Definicja jakości 5
1.2. Geneza norm ISO serii 9000 11
1.3. Rodzina norm ISO serii 9000 20
1.4. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 22
1.5. Zarys koncepcji TQM 28

Rozdział II. Metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie
produkcyjnym 31
2.1. Benchmarking 31
2.2. Just in Time 34
3.3. Reengineering 36
2.4. Outsourcing 41
2.5. Six Sigma 42
2.6. Metody zarządzania jakością produkcji: QFD, FMEA, DOE 46

Rozdział III. Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym 49
3.1. Histogram 49
3.2. Diagram Ishikawy 50
3.3. Diagram Pareto-Lorenza 55
3.4. Wykres korelacji 57
3.5. Arkusz kontrolny 57
3.6. Karty kontrolne 60
3.7. Schemat blokowy 63
3.8. Nowe narzędzia zarządzania jakością 65

Rozdział IV. Korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości 70
4.1. Wpływ zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego
wyniki 70
4.2. Zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty 74

Rozdział V. Wspomaganie zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych 80
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 80
5.2. System zarządzania jakością w badanym przedsiębiorstwie 83
5.3. Polityka jakości w zakresie realizacji zamówienia 85
5.4. Polityka jakości w zakresie działań zapobiegawczych i korygujących 86
5.5. Polityka jakości w zakresie nadzoru nad wyrobem niezgodnym 87

Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis rysunków i tabel 94

Wstęp

Zarówno teoria jak i praktyka funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wskazują, że jakość jest najskuteczniejszym instrumentem osiągania przewag konkurencyjnych nad rynkowymi rywalami. W warunkach globalizujących się rynków należy ją jednak postrzegać w aspekcie totalnym, a więc jako jakość szeroko rozumianej oferty przedsiębiorstwa, tworzonej przez zbiory instrumentów konkurowania, poprzez które dostarczana jest klientom pożądana przez nich wartość. W związku z powyższym, trudno jest mówić o możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej w przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają sprawnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie systemy jakości gwarantują jednakową efektywność. Różni się ona również w zależności od przemysłu i kraju, w którym działa przedsiębiorstwo. Tym niemniej zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania wskazują wyraźnie, że uwaga menedżerów skupia się coraz bardziej na kompleksowym zarządzaniu jakością (TQM) jako systemie przynoszącym najwyższą wartość ekonomiczną. Znajduje to wyraz w naukowej literaturze światowej, w której upowszechniane są wyniki badań oraz stwierdzone prawidłowości dotyczące różnych systemów zarządzania jakością. Zgromadzona wiedza dotyczy jednak przedsiębiorstw „od zawsze” funkcjonujących w strukturach gospodarek rynkowych. Jej przydatność do budowania oryginalnych systemów kompleksowego zarządzania jakością, mogących stanowić źródła uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez polskie przedsiębiorstwa, jest więc ograniczona.

W związku z powyższym można postawić tezę, że jakość produktów i usług, jako ważny element międzynarodowej konkurencji, coraz częściej decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy było omówienie problematyki jakości i zarządzania jakością oraz analizy metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia jakości. Następnie przystąpiono do ukazania genezy norm ISO serii 9000 oraz przedstawiono rodzinę tych norm. W dalszej części rozdziału omówiono system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000 oraz przedstawiono zarys koncepcji kompleksowego zarządzania TQM.

W rozdziale drugim przedstawiono metody stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono tu kolejno Benchmarking, Just in Time, Reengineering, Outsourcing oraz Six Sigma. Pod koniec tego rozdziału omówiono metody zarządzania jakością produkcji takie jak QFD, FMEA, DOE.

W rozdziale trzecim przedstawiono narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono kolejno Histogram, Diagram Ishikawy (przyczynowo-skutkowy, Diagram Pareto (Pareto-Lorenza), Wykres korelacji, Arkusz kontrolny, Karty kontrolne oraz Schemat blokowy (karta przebiegu). Pod koniec rozdziału omówiono nowe narzędzia zarządzania jakością.

Rozdział czwarty opisuje korzyści dla przedsiębiorstwa i jego klientów wynikające z doskonalenia jakości. Mowa w nim będzie o wpływie zarządzania jakością na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i na jego wyniki oraz omówione zostaną zależność między doskonaleniem jakości a konkurencyjnością oferty.

Rozdział czwarty ukazuje analizę wspomagania zarządzania jakością w Zakładzie Produkcji Wyrobów Odzieżowych. Na wstępie przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka Zakładu. Następnie zostanie omówiony system zarządzania jakością oraz polityka jakości.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Motywacja w zespole sprzedażowym na przykładzie Żywiec Zdrój S.A

Wstęp 2

Rozdział I. Motywacja i jej znaczenie w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i rodzaje motywacji 4
1.2. Teorie motywacji 12
1.3. Narzędzia motywowania 24

Rozdział II. Zespół sprzedażowy – podstawowa charakterystyka 32
2.1. Istota i funkcje zespołów sprzedażowych 32
2.2. Organizacje zespołów sprzedażowych 35
2.3. Personel w zespole sprzedażowym 39

Rozdział III. Motywacja w zespole sprzedażowym Żywiec Zdrój S.A. – wyniki badań własnych 51
3.1. Wyniki badań 51
3.2. Wskazania do wyników badań 65
3.3. Podsumowanie i wnioski 73

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Załącznik 82

Wstęp

Człowiek jest najważniejszą wartością organizacji, nawet w erze zaawansowanych technologii. Bez kompetentnego personelu trudno dążyć do ambitnych celów i osiągać sukcesy na rynku. Współczesny pracownik musi być wysoce wydajny, skuteczny w działaniu i przynosić organizacji ewidentne korzyści.

Potęgę firmy i jej konkurencyjność należy budować zaczynając od postawienia pracowników na pierwszym miejscu. Zatem, uznawane kiedyś za najcenniejsze wyznaczniki konkurencyjności – kapitał czy technologia – schodzą na dalszy plan. Aktywem, który decyduje o przewadze konkurencyjnej i sukcesie firmy, jest kapitał ludzkim o wysokim poziomie kompetencji. Na etapie nowego rozwoju gospodarki, określanej mianem „nowej ekonomii” lub gospodarki opartej na wiedzy, ludzie stanowią najważniejszy zasób, któremu przypisuje się rolę animatora i kreatora konkurencyjności. Przez pracowników firma dociera do klientów, a szanowani pracownicy, szanują klientów, którzy czując się docenieni pozostają wierni firmie, a to ma bezpośrednie konsekwencje w odniesieniu do sytuacji finansowej firmy i jej akcjonariuszy. Właściwe postępowanie z pracownikami jest warunkiem, aby chcieli oni uruchomić cały swój potencjał, wykazać się kreatywnością i pełnią pomysłów, a także w pełni zaangażować się w realizowane zadania. To pracownicy decydują o sukcesie firmy, z dru­giej strony są oni również jej ambasadorami w otoczeniu zewnętrznym. Każdy pracownik odpowiednio zmotywowany, zadowolony ze swojej pracy, przedstawia firmę w pozytywnym świetle w bliższym i dalszym otoczeniu.

Praca zawodowa stanowi jedną z podstawowych sfer życia ludzi. Wymaga poświęcania czasu i energii. Może być ona ważnym, autotelicznym źródłem motywacji, jeśli przynosi satysfakcję. Pytanie, co należy robić, aby pracownik w pełni wykorzystywał w pracy swoje uzdolnienia i energię twórczą, jest niezwykle istotne. Należy zatem szukać coraz doskonalszych sposobów i form motywowania, mając na uwadze różne sytuacje zawodowe i ich szerokie uwarunkowania. Wszystkim organizacjom powinno zależeć na stosowaniu akceptowanych przez pracowników instrumentów pobudzania do pracy. Jednak wymaga to zrozumienia motywacji, a więc tego, co wywołuje i stymuluje zachowania, nie tylko przez kierownictwo organizacji, lecz także samych pracowników. Zadaniem dobrych kierowników jest nieustanne poszukiwanie nowych środków motywowania, tak aby praca była dla ludzi radością, a nie trudnym obowiązkiem.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie motywacji w zespole sprzedażowym na przykładzie Żywiec Zdrój S.A.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano problematykę motywacji i jej znacznie w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia pojęcia i rodzajów motywacji. Następnie zaprezentowane zostały teorie oraz narzędzia motywacji.

W rozdziale drugim przedstawiona została podstawowa charakterystyka zespołu sprzedażowego. Na wstępie przedstawiono istotę i funkcje zespołów sprzedażowych. Następnie omówiono organizacje zespołów sprzedażowych a także personel w zespole sprzedażowym.

W rozdziale trzecim omówiono motywację w zespole sprzedażowym Żywiec Zdrój S.A. na podstawie badań własnych. Na początku dokonano prezentacji wyników badań oraz wskazania do wyników badań. Kończąc rozważania przedstawiono podsumowanie i wnioski.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa Żywiec Zdrój S.A. oraz informacje uzyskane na podstawie badań własnych.

Nauczenie zintegrowane w opinii rodziców i nauczycieli

Wstęp 2

Rozdział I. Nauczanie zintegrowane – istota i zakres pojęcia 3
1.1. Nauczanie, wychowanie i nauczanie zintegrowane – ujęcie definicyjne 3
1.2. „Niezwyczajni uczniowie” i ich potrzeby edukacyjne 6
1.2.1. Specjalne potrzeby edukacyjne 6
1.2.2. Rodzaje zaburzeń 8
1.2.3. Diagnozowanie trudności w uczeniu się 10
1.3. Funkcjonowanie klasy zintegrowanej 17

Rozdział II. Nauczyciele i rodzice wobec nauczania zintegrowanego 19
2.1. Edukacja włączająca jako „nowa jakość” 19
2.2. Portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego przyszłych nauczycieli edukacji zintegrowanej 26
2.3. Zasoby rehabilitacyjne rodziny: wykorzystywane strategie i ich uwarunkowania 27

Rozdział III. Metodologia badań własnych 32
3.1. Cel badań 32
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 38
3.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 41
3.4. Organizacja i przebieg badań 41

Rozdział IV. Wyniki badań własnych 45

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski 60

Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Aneks 68
Załącznik 1 68
Załącznik 2 70
Metryczka pracy 72

Wstęp

Problemy młodzieży niepełnosprawnej i jej dążenia w kierunku normalnego życia często napotykają wicie barier natury: komunikacyjnej, architektonicznej, zdrowotnej, psychologicznej, edukacyjnej, informacyjnej.

Nie można zwłaszcza pominąć swoistych problemów okresu dorastania, pogłębionych niepełnosprawnością organizmu. Następująca w szybkim tempie metamorfoza dojrzewającego dziecka w dorosłego człowieka (jako wynik zmian w rozwoju biopsychospołecznym) może doprowadzić do wielu komplikacji w zachowaniu dorastającej jednostki. Należy przyjąć, że przeobrażenia w rozwoju anatomiczno-fizjologicznym i obserwowana koncentracja adolescentów na tych zmianach w zestawieniu z utrudnionym procesem akceptacji własnej fizyczności rzutują ujemnie na stan psychiczny i interakcje społeczne w różnych obszarach życia i sferach funkcjonowania.

Obok czynników endogennych występuje wiele czynników egzogennych, które dostrzega się w oddziaływaniach socjalizacyjno-wychowawczych, zwłaszcza rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej. Rodzina jest nieodwołalnie pierwszym środowiskiem, w którym ma miejsce zmaganie się z niepełnosprawnością, począwszy od dostrzeżenia pierwszych niepokojących objawów, przez zaprzeczenie i poszukiwanie dalszej diagnozy oraz skutecznych form wsparcia i pomocy.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty nauczenia zintegrowanego klas I-III w opinii rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z pięciu rozdziałów: Rozdział pierwszy to nauczanie zintegrowane – istota i zakres pojęcia: nauczanie, wychowanie i nauczanie zintegrowane – ujęcie definicyjne, niezwyczajni uczniowie” i ich potrzeby edukacyjne, funkcjonowanie klasy zintegrowanej.

Rozdział drugi to nauczyciele i rodzice wobec nauczania zintegrowanego: edukacja włączająca jako „nowa jakość”, portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego przyszłych nauczycieli edukacji zintegrowanej, zasoby rehabilitacyjne rodziny: wykorzystywane strategie i ich uwarunkowania.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody i techniki oraz narzędzia badawcze a także organizacja i przebieg badań. Rozdział czwarty to wyniki badań własnych. Rozdział piąty to podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW i badania własne.

Analiza porównawcza wybranych firm leasingowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI LEASINGOWEJ 5
1.1. Działalność leasingowa 5
1.2. Definicja leasingu według Kodeksu cywilnego i jego cechy charakterystyczne 10
1.3. Leasing w ujęciu podatkowym, rachunkowym oraz międzynarodowym 12
1.4. Podstawowe rodzaje leasingu 19
1.5. Ewidencja leasingu finansowego i operacyjnego 26
1.6. Umowa leasingu 31
1.7. Formy zabezpieczenia w transakcjach leasingowych 36
1.8. Zalety i wady leasingu 37
1.9. Kiedy warto skorzystać z leasingu – określenie optymalnego momentu sfinansowania inwestycji leasingiem 40
1.10. Kryteria wyboru oferty leasingowej 41

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA PREZENTACJA FIRM LEASINGOWYCH PEKAO LEASING I FINANSE S.A. ORAZ RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 44
2.1. Charakterystyka Pekao Leasing i Finanse S.A. 44
2.1.1. Ogólna charakterystyka Pekao Leasing i Finanse S.A. 44
2.1.2. Misja Pekao Leasing i Finanse S.A. 46
2.1.3. Rodzaje oferowanych produktów 47
2.1.4. Warunki umowy leasingowej 48
2.2. Charakterystyka Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 52
2.2.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 52
2.2.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 55
2.2.3. Rodzaje oferowanych produktów 56
2.2.4. Warunki umowy leasingowej 57

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PORÓWNAWCZA LEASINGU OFEROWANEGO PRZEZ PEKAO LEASING I FINANSE S.A. ORAZ RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 61
3.1. Analiza porównawcza warunków umowy w badanych firmach 61
3.2. Analiza porównawcza leasingu pojazdów oferowanego w badanych firmach 63
3.3. Analiza porównawcza leasingu maszyn i urządzeń oferowanego w badanych firmach 66
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości oferowanego w badanych
firmach 70
3.5. Analiza porównawcza badanych jednostek pod względem wyniku
finansowego 74
3.6. Ocena badanych przedsiębiorstw leasingowych na tle branży 85

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS WYKRESÓW 97
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 100

WSTĘP

W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat zainteresowanie leasingiem wzrasta w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności.
Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. Leasing daje możliwość pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych w działalności gospodarczej. Dzięki dostępności leasingu możliwe staje się pokonanie barier kapitałowych ograniczających rozwój przedsiębiorstwa.

Wybór leasingu wiąże się z rachunkiem jego efektywności. Na jego opłacalność wpływa szereg czynników, z których najbardziej istotne to czynniki prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Ich szczegółowa analiza pozwala wskazać, w jakich przypadkach leasing jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiego przedsiębiorcy, a dogłębna analiza firm leasingowych pozwala na wybór najbardziej opłacalnego Leasingodawcy.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy była analiza porównawcza dwóch wybranych firm leasingowych: Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Tezą pracy jest wykazanie, że na podstawie przeprowadzonej analizy można ocenić pozycję firmy w stosunku do pozostałych firm leasingowych i określić perspektywy jej rozwoju.
Praca składa się z dwóch części: rozdział pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano specyfikę działalności firm leasingowych. Rozważania rozpoczęto od omówienia działalności leasingowej. Następnie zdefiniowano pojęcie leasingu według Kodeksu cywilnego oraz przedstawiono jego cechy charakterystyczne. Zdefiniowano także leasing w prawie bilansowym i podatkowym oraz przedstawiono podstawowe rodzaje leasingu. Ukazano także ewidencje leasingu finansowego i operacyjnego oraz omówiono umowę leasingu. Przedstawiono także wady i zalety leasingu, formy zabezpieczenia w transakcjach leasingowych. Przedstawiono optymalny moment skorzystania z leasingu oraz kryteria wyboru oferty leasingowej.

W rozdziale drugim dokonano ogólnej prezentacji firm leasingowych: Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. W rozdziale tym kolejno przedstawiono ogólną charakterystykę, misję, rodzaje oferowanych produktów oraz warunki umowy leasingowej badanych firm.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę porównawczą leasingu oferowanego przez Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. Analizą objęto warunki umowy, oraz leasing ruchomości (pojazdy i maszyny i urządzenia) oraz nieruchomości obu firm. Przeprowadzono także analizę porównawczą sprawozdań finansowych badanych jednostek. Na koniec przeprowadzonej analizy porównawczej dokonano oceny badanych firm leasingowych na tle branży oraz wskazano, która z tych firm ma lepszą pozycję na rynku.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. W pracy oparto się także na badaniach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Związku Polskiego Leasingu.

Analiza porównawcza produktów indywidualnych ubezpieczeń na życie

Wstęp. 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 4
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 4
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 12
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 19

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 28
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 28
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 28
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 33
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 35
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 37
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 37
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 42
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 44
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 45

Rozdział III. Rynek jednostkowych ubezpieczeń na życie na podstawie oferty PZU Życie SA, CU i NN 54
3.1. Oferta PZU Życie 54
3.2. Oferta Commercial Union 60
3.3. Oferta ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 68
3.4. Analiza porównawcza 73
3.5. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie 79

Zakończenie. 81
Bibliografia. 83
Spis tabel i rysunków. 87

Wstęp

Niezwykle ważnym elementem w warunkach gospodarki rynkowej stanowią dzisiaj ubezpieczenia. Zadaniem ubezpieczeń jest nie tylko zabezpieczenie majątku przedsiębiorstw przed zdarzeniem losowym, ale także zabezpieczenie środków dla ludności w ramach ubezpieczeń życiowych, emerytalnych, zdrowotnych.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce przechodzi już od blisko dwudziestu lat przyspieszone zmiany. Dotyczy to wszystkich obszarów jego funkcjonowania. Rosnąca konkurencja pomiędzy operatorami rynkowymi, z jednej strony, oraz postępujący wzrost świadomości ubezpieczeniowej wśród klientów, z drugiej, spowodowały daleko idące zmiany w ofercie ubezpieczeniowej.

Wzrasta ranga problematyki ubezpieczeniowej w działalności przedsiębiorstw i w życiu osób fizycznych. Nieprzypadkowo problematyka ubezpieczeń zajmuje coraz więcej miejsca w programach uczelni i pracach badawczych. Niezbędna jest więc prezentacja wyników badań różnych ośrodków naukowych w Polsce zajmujących się problematyką ubezpieczeń.
W ciągu ostatnich kilku lat niektóre ubezpieczenia na życie z bardzo ograniczonym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, a rozbudowaną częścią kapitałową stały się popularnym produktem inwestycyjnym. Zakłady ubezpieczeń zgodnie z oczekiwaniami klientów poszerzają swoją ofertę zarówno w zakresie ubezpieczeń ochronnych (np. tzw. ubezpieczenia zdrowotne), jak i ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Opracowywane przez zakłady ubezpieczeń nowe rodzaje produktów stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagają rozległej wiedzy nie tylko z zakresu ubezpieczeń, ale również z innych dziedzin nauki

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział I prezentuje zagadnienia takie jak: historia ubezpieczeń w Polsce, funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń, kryteria podziału ubezpieczeń oraz podział ubezpieczeń społecznych.

Rozdział II przedstawia ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych wyróżniając przy tym pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie, istotę ubezpieczenia na życie, funkcję ochronną ubezpieczenia na życie, funkcję oszczędnościową ubezpieczenia na życie. Ponadto opisuje umowę ubezpieczenia na życie, w które zawiera: pojęcie i przedmiot umowy, sumę i składkę ubezpieczeniową oraz świadczenie ubezpieczeniowe. Klasyfikuje również produkty z zakresu ubezpieczeń na życie.

Rozdział III ukazuje rynek jednostkowych ubezpieczeń na życie na podstawie oferty PZU Życie SA, CU i NN. Niniejszy rozdział prezentuje kolejno: ofertę PZU Życie, Commercial Union, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., analizę porównawczą oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 5
1.1. Pojęcie i istota strategii 5
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 8
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 11
1.4. Rodzaje strategii 14
1.5. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 17
1.5.1. Znaczenie analizy strategicznej 17
1.5.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 18
1.5.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 24
1.5.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 27

Rozdział II. Profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.1. Ogólna charakterystyka firmy 31
2.1.1. Historia 31
2.1.2. Oferta produktowa 32
2.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 33
2.1.4. Klienci 44

Rozdział III. Ocena dotychczas realizowanej strategii 47

Rozdział IV. Projekt strategii rozwoju dla firmy X Sp. z o.o. 60
4.1. Analiza otoczenia 60
4.2. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
4.3. Plany rozwojowe 65
4.4. Zmiany w ofercie produktowej 68
4.5. Współpraca z klientami 73
4.6. Perspektywy osiągnięcia założonych efektów 74

Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Wstęp pracy dyplomowej

Osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz określenie odpowiedniej ścieżki jego wzrostu wymaga wszechstronnej i pogłębionej wiedzy i umiejętności kierownictwa w dziedzinie zarządzania strategicznego. Zarządzanie to w przedsiębiorstwie polega na podejmowaniu i wdrażaniu decyzji dotyczących: kształtowania konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz posunięć konkurencyjnych, określenia skali i struktury działalności produkcyjno-rynkowej (w tym nowych produktów i rynków), kształtowania rozwoju systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, oddziaływania na wybrane składniki otoczenia przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne, jako odrębna dyscyplina naukowa, wykształciło się w latach pięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyki. Powstało ono na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii oraz teorii systemów i cybernetyki. Zarządzanie strategiczne jest dyscypliną stosowaną, problemowo zorientowaną, stanowiącą wiedzę kojarzącą i syntetyzującą czynniki, procesy i mechanizmy rozwoju organizacji. Obejmuje ono problematykę natury ekonomicznej oraz organizacyjnej, a także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycznych i podejmowania decyzji.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii oraz strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział drugi to profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.: I. Istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii, strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział trzeci to ocena dotychczas realizowanej strategii.

Rozdział czwarty to projekt strategii rozwoju dla firmy: analiza otoczenia, wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy, plany rozwojowe, zmiany w ofercie produktowej, współpraca z klientami oraz perspektywy osiągnięcia założonych efektów.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne X Sp. z o.o.

Prawne aspekty wynajmu mieszkalnego lokalu komunalnego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie mieszkaniowego zasobu komunalnego 3
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania 3
1.2. Stan zasobów w Polsce 8
1.2.1. Zjawisko deficytu jakościowego 10
1.2.2. Perspektywy rozwoju 11
1.3. Klasyfikacja lokali w zasobach komunalnych 14

Rozdział II. Ustawowe zadania gminy w gospodarce mieszkaniowej 23
2.1. Prawo wynajmu lokalu mieszkalnego 23
2.1.1. Zawarcie umowy najmu 23
2.1.2. Obowiązki wynajmującego i najemcy 26
2.1.3. Wypowiedzenie umowy najmu 29
2.2. Odmowa wynajmu lokalu komunalnego 31
2.3. Obowiązek wynajmu lokalu zamiennego 32
2.4. Obowiązek wynajmu lokalu socjalnego 32
2.5. Obowiązek wynajmu pomieszczenia zastępczego 34

Rozdział III. Case study 42
3.1. Realizacja wynajmu lokali w gminie XXX 42
3.2. Analiza SWOT 53
3.3. Wnioski 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66

Wstęp

Reforma administracyjna kraju spowodowała, że odżyły na nowo problemy związane z gospodarką jednostek samorządu terytorialnego. Nie są one zupełnie nowe, gdyż już z chwilą wprowadzenia do polskiego ustroju społeczno-gospodarczego instytucji samorządu terytorialnego zaistniała konieczność odpowiedniego ukształtowania sfery gospodarki komunalnej (lokalnej). Próby uregulowania tej dziedziny działalności samorządu terytorialnego podejmowane były przez polskiego ustawodawcę wielokrotnie, lecz w miarę kompleksowe uregulowanie zawiera dopiero ustawa o gospodarce komunalnej. Nie odnosząc się w tym miejscu szczegółowo do problematyki trafności przyjętych rozwiązań, należy jeszcze raz zaznaczyć, że problematyka ta nabrała aktualności wraz z wprowadzeniem trójstopniowego modelu samorządu terytorialnego.

Z pojęciem gospodarki jednostek samorządu terytorialnego (komunalnej) nierozerwalnie wiąże się zagadnienie udziału podmiotów samorządowych jako przedsiębiorców w gospodarce oraz form organizacyjno-prawnych tej działalności. Niniejsze opracowanie obejmuje wiele istotnych problemów związanych z tą problematyką oraz daje odpowiedzi autorów na rodzące się pytania i wątpliwości. W niezbędnym dla praktyki zakresie prezentowany jest dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Gospodarka samorządu terytorialnego zasługuje na uwagę, chociażby ze względu na fakt, że mimo upływu 20 lat od reaktywowania…

Logistyczna obsługa klienta na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta 4
1.1. Definicja logistycznej obsługi klienta 4
1.2. Istota i znaczenie obsługi klienta w logistyce 6
1.3. Określenie kluczowych składników logistycznej obsługi klienta 9
1.4. Rola obsługi klienta 10
1.5. Strategie logistycznej obsługi klienta 12
1.6. ECR – efektywna obsługa klienta 15
1.7. Standardy logistycznej obsługi klienta 17

Rozdział II. Poziom obsługi klienta w logistyce 26
2.1. Poziom logistycznej obsługi klienta 26
2.2. Progi i koszty obsługi klienta 33
2.3. Poprawa poziomu logistycznej obsługi klienta 36
2.4. Budowa lojalności klienta 43
2.5. Zarządzanie kontaktami z klientami 47

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X 51
3.1. Ogólny zarys funkcjonowania firmy X 51
3.2. Paleta usług firmy X 57
3.3. Rozwiązania firmy X w zakresie logistycznej obsługi klienta 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 72

Wstęp

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Są to nie tylko podmioty krajowe, ale w dużej części inwestycje kapitału zagranicznego. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności nowego przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr systemu logistycznego.

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie. Jej rozwój w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Cała branża usług logistycznych oraz związana z nimi obsługa logistyczna, otwiera nowe możliwości i szanse dla produkcji i handlu. Znajduje to potwierdzenie w starym haśle „handel idzie za banderą”. Niemniej pewne procesy na rynku usług logistycznych i w branży logistycznej następują w ślad za zmianami w produkcji i obrocie. Dotyczy to między innymi globalizacji i procesu tworzenia sieci gospodarczych. Swoista „wtórność” tych procesów nie oznacza, że muszą one przebiegać tak samo jak w branżach obsługiwanych.

Operatorzy logistyczni, tworzący kompleksową usługę logistyczną i obsługujący sieci dostaw, przesądzili o konieczności zmiany paradygmatu sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego. Usługi logistyczne to obszar zintegrowany, łączący w sobie zarówno usługi przewozu, składowania i uzupełniania zapasów, przeładunku, jak też wiele innych usług wcześniej będących w sferze działań firm produkcyjno-handlowych. Także liberalizacja transportu kolejowego, lotniczego i poczty spowodowała pojawienie się nowych przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych.

Treści pracy są ujęte w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta. Na wstępie przybliżono definicję logistycznej obsługi klienta, istotę i znaczenie obsługi klienta w logistyce. Następnie określono kluczowe składniki logistycznej obsługi klienta oraz ich rolę w obsłudze klienta. W dalszej części rozdziału zaprezentowano strategie logistycznej obsługi klienta, koncepcje ECR czyli efektywną obsługa klienta oraz standardy logistycznej obsługi klienta.

W rozdziale drugim scharakteryzowano poziom obsługi klienta w logistyce. Na początku omówiono zagadnienie progu i kosztu obsługi klienta. Następnie ukazano kwestię poprawy poziomu logistycznej obsługi klienta. Pod koniec rozdziału przedstawiono budowę lojalności klienta oraz zarządzanie kontaktami z klientami.

W rozdziale trzecim została zaprezentowana logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Gospodarka nieruchomościami magazynowymi

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka nieruchomości 3
1.1. Pojęcia i definicje 3
1.2. Nieruchomości i ich podział 5
1.3. Cele gospodarowania zasobami nieruchomości 10

Rozdział II. Zasoby nieruchomości w Polsce 24
2.1. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce 24
2.2. Struktura nieruchomości magazynowych i ich główni użytkownicy – podział na regiony 26
2.3. Zestawienie wielkości powierzchni magazynowych 33

Rozdział III. Magazyn wysokiego składowania 38
3.1. Konstrukcja 38
3.2. Codzienna eksploatacja 41
3.3. Konserwacja i kontrola 49
3.4. Zasady bezpiecznego użytkowania 52

Rozdział IV. Koszty gospodarki magazynowej 56
4.1. Koszty obsługi magazynów 56
4.2. Koszty utrzymania budynku magazynu oraz jego infrastruktury i wyposażenia 57
4.3. Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako sposób zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej 57

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Nieruchomość staje się coraz częstszym obiektem aktywnego zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to przede wszystkim z wykorzystywaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości mogą mieć charakter mieszkalny i niemieszkalny. Wśród nieruchomości niemieszkalnych coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości magazynowe.

Mając na uwadze, że racjonalna gospodarka nieruchomościami własnymi lub powierzonymi wymaga fachowej wiedzy, której podstawę stanowią m.in. definicje i przepisy prawne oraz określone przez naukę ekonomii funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej, celem niniejszej pracy było omówienie problematyki gospodarki nieruchomościami magazynowymi.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki nieruchomości. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podatkowych pojęć i definicji. Następnie ukazano podział nieruchomości oraz zaprezentowano cele gospodarowania zasobami nieruchomości.

W rozdziale drugim przedstawiono zasoby nieruchomości w Polsce. Rozważania rozpoczęto od ukazania rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Następnie przedstawiono strukturę nieruchomości magazynowych i ich głównych użytkowników. Pod koniec rozdziału drugiego dokonano zestawienia wielkości powierzchni magazynowych.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę magazynu wysokiego składowania. W rozdziale tym kolejno omówiono jego konstrukcję, codzienną eksploatację, kontrolę i konserwację oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

W rozdziale czwartym omówiono koszty gospodarki magazynowej. W rozdziale tym przedstawiono koszty obsługi magazynów, koszty utrzymania budynku magazynu i jego infrastruktury oraz koszty utrzymania, wyposażenia oraz sprzętu. Pod koniec rozdziału czwartego dokonano analizy automatycznego magazynu wysokiego składowania jako sposobu zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.