Archiwum autora: pracedyplomowe

Majorka i jej atrakcje turystyczne

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. WALORY PRZYRODNICZE – PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.1. Pojęcie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 4
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 7
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 11
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 12
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 14

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA MAJORKI W ARCHIPELAGU BALEARÓW 24
2.1. Historia 24
2.2. Środowisko geograficzne 32
2.3. Walory Majorki 33
2.3.1. Walory wypoczynkowe 33
2.3.2. Walory krajoznawcze 38

ROZDZIAŁ 3. MAJORKA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNE 45
3.1. Dostępność komunikacyjna 45
3.2. Infrastruktura i ruch turystyczny 50
3.3. Perspektywy rozwoju turystyki na Majorce 62

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL 71
SPIS ZDJĘĆ 72

WSTĘP

Większość gości odwiedzających kraje basenu Morza Śródziemnego spędza czas, wędrując przez prastare gaje oliwne, odpoczywając przy filiżance kawy z mlekiem, wylegując się na plażach lub podziwiając wspaniałe zachody słońca. Podobnie jest na Majorce, która wbrew wszystkim pesymistycznym prognozom nadal stanowi jeden z ulubionych wakacyjnych celów na słonecznym południu.

Majorka to nie tylko piasek, woda i słońce – choć i z tych powodów warto tu przyjechać. Jednak ograniczając się jedynie do słonecznych i morskich kąpieli, wiele się traci. Podczas pobytu na wyspie warto zwiedzić piękne wsie i miasteczka, odludne doliny, zobaczyć wspaniałe górskie pasma, nadmorskie zatoki i poznać bogatą kulturę jej mieszkańców.

Celem pracy jest zaprezentowanie Majorki i jej atrakcji turystycznych.

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.

W pierwszym rozdziale opisane zostały podstawowe pojęcia, w więc: struktura przestrzenna walorów przyrodniczych, atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych, wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego, walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym oraz lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych.

W drugim rozdziale scharakteryzowana została Majorka w archipelagu Balearów, a więc: historia, środowisko geograficzne, walory wypoczynkowe i krajoznawcze Majorki.

W trzecim rozdziale zaprezentowana została Majorka jako centrum turystyczne, a więc: jej dostępność komunikacyjna, infrastruktura i ruch turystyczny oraz perspektywy rozwoju turystyki na Majorce.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz informacje internetowe i przemyślenia własne.

Wyspa Majorka szczyci się także bogatą kulturą i licznymi historycznymi zabytkami. Jej niekwestionowanym centrum jest Palma, jedna z najpiękniejszych metropolii na śródziemnomorskich wybrzeżach. Na Starym Mieście, którego oblicze kształtują secesyjne kamienice i dworskie pałace, są usytuowane wspaniałe muzea i tętniące życiem galerie. Na Starówce wznosi się także gotycka katedra La Seu. Poszukujących estetycznych wrażeń turystów przyciągają urocze wiejskie kościoły i górskie klasztory, a smakoszy – potrawy przyrządzane z miejscowych produktów. W prawie każdym większym miasteczku raz w tygodniu odbywa się targ, na którym można kupić wiele specjałów tutejszej kuchni. Obecnie liczne restauracje serwują dania nawiązujące do bogatej kulinarnej tradycji Majorki. Posiłek rozpoczyna przekąska – duża porcja zupy rybnej, następnie podaje się pyszną potrawę z jagnięcia, prosiaka lub królika (z dodatkiem typowych majorkańskich przypraw), a na deser – słodki tort migdałowy. Wszystko to sprawia, że na wyspę tłumnie przy¬bywają amatorzy zarówno przyjemności cielesnych, jak i duchowych.

Różna jest siła oddziaływania poszczególnych typów walorów krajoznawczych na Majorce, ten sam element w różnym stopniu oceniany jest przez turystę w zależności od jego wyrobienia turystycznego, wykształcenia, zainteresowań itp. Na stopień atrakcyjności walorów krajoznawczych Majorki wpływa również cały kontekst sytuacyjny rozpatrywanego elementu (np. unikalność obiektu, względy estetyczne, dydaktyczne, związane z nimi historie lub legendy oraz inne czynniki specyficzne dla danej grupy, np. w budownictwie czystość stylu).

W odniesieniu do walorów turystycznych Majorki, a szczególnie krajoznawczych, można mówić o obiektywnym i subiektywnym odczuciu ich wartości. W tym drugim wypadku z obiektywnie istniejącego zespołu wartości turysta wybiera istotne dla niego cechy. Między naukową oceną i klasyfikacją walorów krajoznawczych a oceną dokonywaną przez turystów istnieją często zasadnicze rozbieżności.

Warto również zauważyć, że walory turystyczne są różnorodnie odbierane przez turystów. Dla właściwego przygotowania programu turystycznego nieodzowne jest rozpoznanie zainteresowań uczestników programowej imprezy, poznanie preferowanych typów walorów turystycznych w celu konstrukcji optymalnego, akceptowanego przez odbiorców programu.

Logistyka zaopatrzenia w wybranej firmie np. Carrefour

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY LOGISTYKI W ORGANIZACJI
1.1. Historia logistyki 6
1.2. Pojęcie logistyki 9
1.3. Funkcje logistyki 15
1.4. Logistyka w sferze zaopatrzenia 19
1.5. Podsumowanie 29

ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA OBSZARU BADAWCZEGO SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR
2.1. Historia firmy 31
2.2. Zakres działania firmy 33
2.3. Struktura organizacji 37
2.4. Miejsce logistyki w firmie – logistyka w sferze zaopatrzenia 40
2.5. Podsumowanie 41

ROZDZIAŁ III. IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA LOGISTYKI ZAOPATRZENIA
3.1. Ocena logistycznego centrum zaopatrzenia sieci handlowej Carrefour 43
3.2. Analiza SWOT 48
3.3. Podsumowanie 50

ROZDZIAŁ IV. LOGISTYKA W SFERZE ZAOPATRZENIA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
4.1. Cel badań 52
4.2. Metodologia badań 54
4.3. Struktura badanej grupy (na podstawie metryczki) 63
4.4. Wyniki badań empirycznych (na podstawie ankiety) 66
4.5. Podsumowanie 75

ROZDZIAŁ V. KONCEPCJA WYKORZYSTYWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W FIRMIE CARREFOUR W SFERZE ZAOPATRZENIA
4.1. Założenia koncepcji wykorzystywania procesów logistycznych 76
4.2. Praktyka projektowania procesów logistycznych 77
4.3. Podsumowanie 83

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 90
SPIS TABEL 91
SPIS WYKRESÓW 92
ZAŁĄCZNIK 93

WSTĘP
Logistyka integruje na coraz większą skalę procesy uzgadniania celów, kształtowanie systemów logistycznych oraz procesy planowania i sterowania. Logistyka stanowi także coraz częściej podstawowe kryterium zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem zarządzania logistycznego jest nie tylko racjonalizacja poszczególnych procesów i podsystemów logistycznych, lecz znalezienie ekonomicznie i rynkowo uzasadnionego optimum wszystkich zadań i czynności logistycznych realizowanych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.

Procesy podejmowania decyzji dla celów zarządzania logistycznego są niezwykle złożone, podobnie jak same procesy logistyczne. Zarządzanie logistyczne wymaga nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy, ale także opanowania rozległego warsztatu metodologicznego, na który składają się różnorodne techniki, począwszy od analizy ilościowej, poprzez różnorodne metody statystyczno-ekonometryczne, a skończywszy na rozbudowanych komputerowych programach symulacyjnych.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie teoretycznych aspektów logistyki oraz problematyki z obszaru logistyki w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi rozważania teoretyczne, natomiast cztery kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ogólną istotę logistyki w organizacji. Na wstępie rozdziału przedstawiono historię logistyki oraz pojęcie i funkcje logistyki. następnie omówiono logistykę w sferze zaopatrzenia.

W rozdziale drugim dokonano prezentacji obszaru badawczego sieci handlowej Carrefour. Ogólną charakterystykę badanego przedsiębiorstwa rozpoczęto od przedstawienia historii firmy oraz zakresu jej działania a także omówiono strukturę organizacji. Pod konie rozdziału skazano miejsce logistyki w firmie – logistykę w sferze zaopatrzenia.

W rozdziale trzecim dokonano identyfikacji, analizy i oceny logistyki zaopatrzenia. Oceniono logistyczne centrum zaopatrzenia sieci handlowej Carrefour oraz przeprowadzono analizę SWOT.

W rozdziale czwartym dokonano analizy logistyki w sferze zaopatrzenia w świetle badań ankietowych. Na wstępie rozdziału omówiono cel badań oraz przedstawiono metodologie badań. Następnie dokonano analizy struktury badanej grupy respondentów na podstawie metryczni dołączonej do kwestionariusza ankiety. W kolejnej części rozdziału dokonano analizy wyników badań empirycznych na podstawie pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety.

W rozdziale piątym omówiono koncepcję wykorzystywania procesów logistycznych w firmie Carrefour w sferze zaopatrzenia. Na wstępie przedstawiono założenia koncepcji wykorzystywania procesów logistycznych a następnie omówiono praktykę projektowania procesów logistycznych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne sieci handlowej Carrefour.

Leasing w świetle regulacji krajowych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Historia leasingu 4
1.2. Współczesne pojęcie i rozwój leasingu 10
1.3. Rodzaje leasingu 13
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 13
1.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni 16
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu 17
1.4. Cele leasingu 22
1.5. Wady i zalety leasingu 24
Rozdział II. Leasing w polskim prawie cywilnym 27
2.1. Cywilnoprawne regulacje leasingu w Polsce 27
2.2. Umowa leasingu – aspekty cywilnoprawne 29
2.3. Podmioty transakcji leasingu według przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu 38
Rozdział III. Leasing w polskim prawie publicznym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych 43
3.2. Leasing w świetle przepisów ustawy o podatku VAT 51
3.3. Leasing w przepisach rachunkowych 54
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 69
Załącznik 70

Wstęp

Umowy leasingu już od wielu lat funkcjonują w polskiej gospodarce, stając się jednym ze źródeł szybkiego pozyskiwania maszyn, urządzeń technicznych, samochodów, komputerów i innych środków trwałych. Leasing, mający cechy najmu, dzierżawy i kredytowej transakcji zakupu na raty, wszedł w gospodarką jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz jako skuteczna metoda wdrażania nowych technik i technologii. Leasing jest to forma finansowania inwestycji, która może być szczególnie atrakcyjna w dobie kłopotów z pozyskaniem środków finansowych, a zwłaszcza kredytów bankowych. W wielu bowiem przypadkach leasing jest łatwiejszy do uzyskania, niż kredyt bankowy, a często realnie tańszy od kredytu.

Do niedawna z leasingiem wiązało się wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu.
Dynamicznie rozwijający się rynek usług leasingowych oraz wprowadzone w ostatnich latach unormowania prawne w zakresie leasingu rodzą wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób problematykę leasingu normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości.
Chcąc kompleksowo przedstawić problematykę leasingu celem niniejszej pracy było omówienie leasingu w świetle regulacji krajowych. Rozważania ujęto w trzech rozdziałach pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę leasingu. Na wstępie przedstawiono historię leasingu oraz współczesne pojęcie i rozwój leasingu. Następnie omówiono poszczególne rodzaje leasingu ze szczególnym uwzględnieniem leasingu finansowego i operacyjnego oraz leasingu bezpośredniego i pośredniego. W dalszej części rozdziału pierwszego zaprezentowano cele leasingu oraz wskazano jego wady i zalety.

W rozdziale drugim ukazano leasing w polskim prawie cywilnym. Rozważania rozpoczęto od wskazania cywilnoprawnych regulacji leasingu w Polsce. Następnie zdefiniowano umowę leasingu, wskazując jej aspekty cywilnoprawne. Pod koniec rozdziału drugiego przedstawiono podmioty transakcji leasingu według przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu.

W rozdziale trzecim ukazano leasing w polskim prawie publicznym. W rozdziale tym omówiono klasyfikację umów leasingu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaprezentowano także leasing w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz leasing w przepisach rachunkowych z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, oraz Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.

Leasing w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa MAT-BUD

Wstęp 3
Rozdział I. Ogólna charakterystyka leasingu 5
1.1. Geneza i rozwój leasingu 5
1.2. Pojęcie, istota i uczestnicy transakcji leasingowych 8
1.3. Rodzaje i formy leasingu 13
1.4. Zalety i wady leasingu 25
Rozdział II. Polskie regulacje prawne dotyczące leasingu 28
2.1. Leasing w Kodeksie cywilnym 28
2.2. Leasing w ustawach o podatku dochodowym 38
2.3. Leasing w ustawie o podatku od towarów i usług 43
2.4. Leasing w ustawie o rachunkowości 46
Rozdział III. Leasing a inne formy finansowania inwestycji przedsiębiorstwa 50
3.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 50
3.2. Leasing a kredyt bankowy 56
3.3. Leasing a najem lub dzierżawa 63
3.4. Leasing a sprzedaż 67
Rozdział IV. Leasing w przedsiębiorstwie budowlanym MAT-BUD 71
4.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa budowlanego 71
4.2. Leasing maszyn jako siła napędowa rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego 74
4.3. Leasing maszyny budowlanej w przedsiębiorstwie w MAT-BUD 76
4.3.1. Założenia do przeprowadzonej analizy 76
4.3.2. Metodologia badań własnych 78
4.3.3. Analiza porównawcza finansowania inwestycji za pomocą leasingu i kredytu bankowego 80
4.3.4. Wnioski z przeprowadzonej analizy 88
4.4. Perspektywy rozwoju leasingu w przedsiębiorstwach budowlanych 90
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis rysunków 99
Spis tabel 100

Wstęp

W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat zainteresowanie leasingiem wzrasta w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. Leasing daje możliwość pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych w działalności gospodarczej. Dzięki dostępności leasingu możliwe staje się pokonanie barier kapitałowych ograniczających rozwój przedsiębiorstwa.

Wybór leasingu wiąże się z rachunkiem jego efektywności. Na jego opłacalność wpływa szereg czynników, z których najbardziej istotne to czynniki prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Ich szczegółowa analiza pozwala wskazać, w jakich przypadkach leasing jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiego przedsiębiorcy.

Celem niniejszej pracy było ukazanie istoty leasingu jako jednej z form finansowania inwestycji przedsiębiorstwa. Praca składa się z czterech rozdziałów, gdzie trzy pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział czwarty to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki leasingu. Na wstępie rozważań przedstawiono genezę i rozwój leasingu. Następnie zdefiniowano pojęcie transakcji leasingowej oraz przedstawiono jej istotę i uczestników. W rozdziale pierwszym przedstawiono także rodzaje i formy leasingu oraz wskazano zalety i wady leasingu.

W rozdziale drugim ukazano polskie regulacje prawne dotyczące leasingu. Przedstawiono leasing w Kodeksie cywilnym, leasing w ustawach podatkowych, leasing w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) oraz leasing w ustawie o rachunkowości.

W rozdziale trzecim porównano leasing na tle innych form finansowania inwestycji przedsiębiorstwa. Omówiono leasing a środki własne przedsiębiorstwa, leasing a kredyt bankowy, leasing a najem lub dzierżawę oraz leasing a sprzedaż.

W rozdziale czwartym dokonano analizy leasingu maszyn budowlanych w przedsiębiorstwie budowlanym. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa budowlanego. Następnie wskazano istotę leasingu maszyn budowlanych jako siły napędowej rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego. W dalszej części dokonano analizy leasingu maszyny budowlanej w porównaniu z kredytem bankowym w przedsiębiorstwie budowlanym. Pod koniec rozdziału ukazano perspektywy rozwoju leasingu w przedsiębiorstwach budowlanych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa budowlanego MAT-BUD.

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 16
1.3. Rodzaje leasingu 18

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 23
2.1. Warunki umów leasingowych 23
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 29
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 33

Rozdział III. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 42
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 42
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 51
3.3. Zalety i wady leasingu 54

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis schematów 66

Wstęp

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno-prawno–organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności. Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. W państwach wysoko rozwiniętych stanowi on powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Z leasingiem wiązało się w ostatnich latach wiele nieporozumień, głównie z uwagi na brak regulacji prawnej leasingu, przez ponad dziesięć lat jego egzystencji na polskim rynku. Konflikty leasingobiorców z urzędami skarbowymi oraz przykre konsekwencje kwestionowania poprawności kontraktów zniechęcały wielu potencjalnych klientów do korzystania z leasingu. Ponadto mimo szumu wokół leasingu wiele osób nie do końca rozumie na czym polega ta forma finansowania działalności gospodarczej. Wśród inwestorów krążą czasami różne mity na jego temat, jego opłacalności i zagrożeń z nim związanych, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Opinie o leasingu mają często charakter skrajny, tj. przecenia się zalety leasingu, nie dostrzegając wad lub odwrotnie.

Problematyka leasingu doczekała się na świecie bogatej literatury, licznych opracowań naukowych w ostatnim ćwierćwieczu. W Polsce piśmiennictwo na temat leasingu pozostaje wciąż ubogie. Prezentowane w literaturze tematu poglądy na temat natury leasingu skupiają się najczęściej na prawnych aspektach jego wykorzystania, pomijając inne, równie ważne przyczyny sięgania po leasing przez potencjalnych inwestorów. Niniejsza publikacja ma za zadanie zaprezentować wpływ różnych czynników: prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych na efektywność tej formy finansowania. Ich analiza, także w przekroju czasowym, pozwoli na zidentyfikowanie czynników otoczenia, które sprzyjały rozwojowi leasingu, powodowały i powodują, że jest on wybierany oraz takich, które hamują rozwój zjawiska. Oczywiście analizowane czynniki nie są jedynymi, kształtującymi oblicze polskiego leasingu, z pewnością jednak mają one najbardziej znaczący wpływ na jego zarówno dotychczasowy, jak i przy szły rozwój.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty leasingu jako alternatywnej formy finansowania inwestycji. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy to leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej: źródła finansowania działalności gospodarczej, pojęcie i przedmiot leasingu, rodzaje leasingu.

Rozdział drugi to leasing w rachunkowości leasingobiorcy: warunki umów leasingowych, księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego, księgowe ujęcie umów leasingu finansowego.

Rozdział trzeci to leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji: koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu, porównanie leasingu z kredytem bankowym oraz zalety i wady leasingu.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Kulturotwórcza funkcja menadżera w organizacji gospodarczej Orange Polska S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Kultura organizacji 4
1.1. Pojęcie i istota kultury a kultura w organizacji 4
1.2. Poziomy kultury organizacyjnej 13
1.3. Funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej 16
1.4. Profile kultury organizacyjnej 19
1.5. Kultura organizacyjna a style kierowania 23

Rozdział II. Człowiek w procesie zarządzania 28
2.1. Istota natury ludzkiej w organizacji 28
2.2. Człowiek w koncepcji behawiorystycznej 31
2.3. Członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym 34
2.4. Idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej 36
2.5. Model człowieka w koncepcji poznawczej 42

Rozdział III. Potencjał kierowniczy w organizacji 46
3.1. Przywództwo jako próba ukierunkowanego oddziaływania społecznego 46
3.2. Proces oddziaływania i warunki jego pomyślności 51
3.3. Potencjały oddziaływania (społeczne postawy władzy) 52
3.4. Aspekty socjologiczne zasad zarządzania 54
3.5. Metody zarządzania skierowane na poprawę stosunków międzyludzkich 57

Rozdział IV. Kierowanie zespołem 68
4.1. Założenia koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 68
4.2. Kierowanie zespołem 72
4.3. Role i zadania kierownika 74
4.4. Typy kierowników 77
4.5. Rodzaje aktywności kierowniczej 80
4.6. Koszty partycypacji 82
4.7. Style kierowania 85

Rozdział V. Kulturotwórcza funkcja menadżera w przedsiębiorstwie Orange Polska S.A. 89
5.1. Ogólna charakterystyka Firmy 89
5.2. Filozofia zarządzania przyjęta w Firmie 94
5.3. Koncepcja przywództwa w Firmie 97
5.4. Podsumowanie i wnioski 99

Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis rysunków 106

Wstęp

Obserwowane w ostatnich latach zainteresowanie problematyką zarządzania ludźmi w organizacji powoduje, iż rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie zarządzania. Coraz więcej osób odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi instytucjami uświadamia sobie fakt, iż ludzie w nich zatrudnieni tworzą zasób wiedzy, umiejętności i zdolności, którego jakość i wykorzystanie są ważnym czynnikiem przetrwania i rozwoju firmy w otoczeniu rynkowym. Zasoby ludzkie organizacji mogą być oczywiście zarówno barierą jak i źródłem jej sukcesu. Nie zmienia to jednak faktu, iż tradycyjne podejście do zarządzania ludźmi w organizacji, które w uproszczeniu można określić jako administrowanie dokumentacją personalną stało się przeżytkiem i zastępowane jest podejściem, w którym funkcja personalna traktowana jest jako pełnowartościowa dziedzina zarządzania, praktykowana nie tylko na poziomie operacyjnym ale również w wymiarze strategicznym. Tak rozumiane zarządzanie ludźmi w organizacji wymaga m.in. profesjonalizacji działań ze strony wszystkich aktorów uczestniczących w tym procesie, do których zaliczyć należy kierownictwo firmy, specjalistów do spraw personalnych, menedżerów liniowych i samych pracowników. Warunkiem profesjonalizacji jest posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej, którą można uzyskać poprzez studia literatury przedmiotu oraz rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty kulturotwórczej funkcji menadżera w organizacji gospodarczej. Celem zasadniczym pracy było ukazanie etapów kształtowania partnerstwa w organizacji na przykładzie Orange Polska S.A.

Praca składa się z pięciu rozdziałów:

Rozdział pierwszy to kultura organizacji: pojęcie i istota kultury a kultura w organizacji, poziomy kultury organizacyjnej, funkcje i uwarunkowania kultury organizacyjnej, profile kultury organizacyjnej oraz kultura organizacyjna a style kierowania.

Rozdział drugi to: człowiek w procesie zarządzania, istota natury ludzkiej w organizacji, człowiek w koncepcji behawiorystycznej, członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym, idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej oraz model człowieka w koncepcji poznawczej.

Rozdział trzeci to potencjał kierowniczy w organizacji: przywództwo jako próba ukierunkowanego oddziaływania społecznego, proces oddziaływania i warunki jego pomyślności, potencjały oddziaływania (społeczne postawy władzy), aspekty socjologiczne zasad zarządzania oraz metody zarządzania skierowane na poprawę stosunków międzyludzkich.

Rozdział czwarty to kierowanie zespołem: założenia koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem, role i zadania kierownika, typy kierowników, rodzaje aktywności kierowniczej, koszty partycypacji, style kierowania.

Rozdział piaty to kulturotwórcza funkcja menadżera w Orange Polska S.A.: ogólna charakterystyka Firmy, filozofia zarządzania przyjęta w Firmie, koncepcja przywództwa w Firmie, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne Orange Polska S.A.

Kształtowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PUBLIC RELATIONS 4
1.1. Istota i funkcje public relations 4
1.2. Historia public relations 9
1.3. Zakres działań public relations 15
1.4. Komunikacja a public relations 19

ROZDZIAŁ II. RÓŻNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 25
2.1. Wizerunek a tożsamość 25
2.2. Misja 33
2.3. Wizja 38
2.4. Znaczenie badań dla budowy wizerunku 40

ROZDZIAŁ III. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU GMINY KOZIENICE NA PODSTAWIE PRACY URZĘDU GMINY 46
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Kozienice 46
3.2. Czynniki kształtujące kulturę obsługi w Urzędzie Gminy Kozienice oraz problemy w obsłudze interesanta 52
3.3. Badanie ankietowe wizerunku Urzędu Gminy Kozienice oraz jakości obsługi interesantów 55
3.4. Możliwości poprawy kultury obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kozienice 60

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS ZDJĘĆ 72
SPIS WYKRESÓW 73
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75
ANEKS 76

WSTĘP

Polska administracja państwowa i samorządowa znajduje się pod wpływem przemian. Pojawiają się nowe problemy, zmagania z konkurencją – wszystko to wymaga od urzędników wiedzy i autorytetu. Najlepsze gminy korzystają z doświadczeń biznesu, dbają o wizerunek, marketing, pytają mieszkańców o ich potrzeby. Zwycięzcy w wyborach, osoby zaufania publicznego stosują zasady public relations, aby zyskać przychylność wyborców i podnieść prestiż urzędu. Zmiany oznaczają, że nie wystarczy wypełniać przepisy prawa. Administracji, na równi z przedsiębiorcami, potrzebny jest program i konsekwencja, prowadzące do odrobienia zaniedbań minionych lat. Już nie wystarczy rzetelnie wypełniać obowiązki. Teraz przyszedł czas na rozwój, nowe pomysły prowadzące do sukcesu, zabieganie o aprobatę społeczną i współpracę z mieszkańcami. Brak inicjatywy w tym kierunku ogranicza szanse regionu (miasta), jego rozwój i może doprowadzić do pogarszania warunków życia lokalnych społeczności, przegrywających z sąsiednimi gminami lub konkurencją zagraniczną. Rozwój gminy możliwy jest również za pomocą działań public relations, którego nazwa wywodzi się z promocji masowej, jako element promocji-mix, obecnie coraz częściej jest uważany za samodzielną dyscyplinę. Najczęściej bywa interpretowany jako tworzenie dobrych relacji między organizacją a społeczeństwem. Typowy public relations obejmuje kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku, opinii o uczciwości i dobrej woli. Organizacje non-profit nie działające dla zysku, także administracja publiczna, w promocji opierają się przede wszystkim na public relations. Działalność public relations i jej rezultaty, to nic innego, jak właśnie zapewnianie wyższego poziomu rozwoju administracji, w sposób specyficzny, bo uwarunkowany dobrą komunikacją, dbaniem o dobrą opinię i współdziałaniem z ludnością.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia kształtowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kozienice.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zawarta jest ogólna charakterystyka public relations, a więc: istota i funkcje public relations, historia public relations, zakres działań public relations oraz komunikacja a public relations.

W drugim rozdziale przedstawione są różne aspekty kształtowania wizerunku w administracji publicznej, a więc: wizerunek a tożsamość, misja, wizja oraz znaczenie badań dla budowy wizerunku.

W trzecim rozdziale zaprezentowane jest kształtowanie wizerunku gminy Kozienice na podstawie pracy Urzędu Gminy, a więc: ogólna charakterystyka gminy Kozienice, czynniki kształtujące kulturę obsługi w Urzędzie Gminy Kozienice oraz problemy w obsłudze interesanta, badanie ankietowe wizerunku Urzędu Gminy Kozienice oraz jakości obsługi interesantów, możliwości poprawy kultury obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Kozienice.

Administracja publiczna, a zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego (JST) nie mogą prawidłowo funkcjonować bez określenia wizji rozwoju terenów przez nie administrowanych, opracowanie której wymaga bazowania na wynikach starannie przeprowadzonej analizy SWOT. Dokładne rozpoznanie warunków funkcjonowania oraz posiadanych zasobów umożliwia prawidłowe sformułowanie celów oraz ustalenie optymalnego scenariusza rozwoju. Nie mniej istotna jest rola JST w tworzeniu warunków dla aktywności gospodarczej na administrowanych przez nie terenach. Proces transformacji systemowej w Polsce, pogłębiony reformą administracyjną, spowodował zmianę sposobu zarządzania państwem, jego regionami oraz społecznościami lokalnymi. Organy administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), pragnąc zaspokoić oczekiwania obywateli, zmuszone są postrzegać społeczeństwo poprzez pryzmat jego potrzeb. Zmiany zachodzące w działalności społeczno-gospodarczej bezpośrednio wpływają na zjawiska rynkowe, skłaniając pracowników administracji publicznej do poszukiwania skutecznych sposobów działania w sferze obsługi rynku, podporządkowanych zaspokajaniu i celowemu kształtowaniu potrzeb społecznych. Forma i zasięg oddziaływania poszczególnych szczebli administracji publicznej są zróżnicowane i uzależnione od przyznanych im kompetencji. Dlatego też dla organów administracji państwowej kluczowym zagadnieniem jest podejmowanie prawidłowych decyzji, a jest to możliwe tylko w warunkach posiadania jak najdokładniejszych informacji.

Kształtowanie marki handlowej na przykładzie marek luksusowych

Wstęp 4

Rozdział I. Istota marek handlowych 6
1.1. Pojęcie i geneza marek handlowych 6
1.2. Rodzaje marek handlowych 12
1.3. Tworzenie marki handlowej 18
1.4. Siła marki handlowej 21

Rozdział II. Wpływ marki handlowej na decyzje zakupu 25
2.1. Marka handlowa a postępowanie nabywców 25
2.2. Istota i modele zachowań nabywczych 28
2.2.1. Rola czynników kulturowych 30
2.2.2. Rola czynników społecznych 32
2.2.3. Rola czynników osobistych 34
2.2.4. Rola czynników psychologicznych 36
2.3. Lojalność klientów wobec marki 39

Rozdział III. Marka jako ważny element strategii X Sp. z o.o. 47
3.1. Geneza, rozwój i charakterystyka przedsiębiorstwa 47
3.2. Struktura działalności X Sp. z o.o. 50
3.3. Otoczenie dalsze i bliższe – rynek produktów luksusowych w Polsce 53
3.4. Analiza konkurencji w sektorze optycznym 58
3.5. Analiza SWOT firmy 64
3.6. Ogólna ocena kondycji X Sp. z o.o. na rynku 67

Rozdział IV. Proponowane zmiany elementów strategii X Sp. z o.o. 71
4.1. Analiza strategii w X Sp. z o.o. 71
4.1.1. Analiza zarządzania 71
4.1.2. Analiza produkcji 72
4.1.3. Analiza sprzedaży i dystrybucji 72
4.1.4. Ocena realizowanej strategii 73
4.2. Proponowane zmiany elementów strategii X Sp. z o.o. 74

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis rysunków 87
Spis tabel 88

Wstęp

Rynek dóbr luksusowych, jest dość specyficznym rynkiem i godnym poświecenia mu uwagi. Obecnie w Polsce obserwujmy jego rozwój. Produkty luksusowe adresowane do wąskiej grupy najzamożniejszych nabywców utrzymują wysokie tempo sprzedaży nawet w czasach stagnacji ekonomicznej i są powszechnie uważane za odporne na wahania koniunktury. Atrakcyjność rynku dóbr luksusowych polega również na tym, że wraz z rosnącą zamożnością społeczeństw obserwujemy znaczną demokratyzację dostępu do tego typu dóbr. Produkty uważane kiedyś za ekskluzywne (drogie perfumy, markowe ubrania, 5-gwiazdkowe hotele) stają się dostępne dla znacznie szerszej bazy konsumentów.

Poznanie mechanizmu kierującego popytem na dobra luksusowe ma kluczowe znaczenie dla kreatorów marek luksusowych. Marka luksusowa to coś więcej niż produkt, to zbiór wyobrażeń tworzących unikatową symbolikę marki. Właśnie umiejętność kreowania i podtrzymywania tej symboliki, a nie wartości użytkowe i doskonałość produktu, przyczyniają się do windowania niektórych marek na szczyty elitarności i prestiżu. Potwierdza to zestawienie marek uznanych za najbardziej prestiżowe w swojej kategorii.

Teza pracy brzmiała: Kształtowanie marki luksusowej jest ważnym elementem strategii firmy X Sp. z o.o.

Celem pracy było poznanie mechanizmu kierującego popytem na dobra luksusowe mającego kluczowe znaczenie dla kreatorów marek luksusowych. W pracy podkreślono, że marka luksusowa to coś więcej niż produkt, to zbiór wyobrażeń tworzących unikatową symbolikę marki. Właśnie umiejętność kreowania i podtrzymywania tej symboliki, a nie wartości użytkowe i doskonałość produktu, przyczyniają się do windowania niektórych marek na szczyty elitarności i prestiżu. Potwierdza to zestawienie marek uznanych za najbardziej prestiżowe w swojej kategorii.

Ponadto celami pracy była:

  • charakterystyka rynku dóbr luksusowych,
  • metody zarządzania sprzedażą na rynku dóbr luksusowych,
  • dbanie o dobre imię marek luksusowych,
  • obserwacje wzrostu sprzedaży na rynku dóbr luksusowych,
  • strategia działania i rozwoju na rynku dóbr luksusowych w kolejnych latach.

W pracy wykorzystano metody badawcze takie jak: wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, obserwacje, raporty oraz materiały wewnętrzne uzyskane bezpośrednio z firmy X Sp. z o.o.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast dwa ostatnie rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę marek handlowych. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia marek handlowych oraz od ukazania ich genezy. Następnie omówiono poszczególne rodzaje marek handlowych, z uwzględnieniem marki luksusowej. W rozdziale tym omówiono także procedurę tworzenia marki handlowej oraz przedstawiono siłę marki handlowej.

W rozdziale drugim ukazano wpływ marki handlowej na decyzje zakupu. Na wstępie omówiono markę handlową oraz jej wpływ na postępowanie nabywców. Następnie przedstawiono istotę i modele zachowań nabywczych z uwzględnieniem roli czynników kulturowych, społecznych, osobistych oraz psychologicznych. Pod koniec rozważań teoretycznych poruszono problematykę lojalności klientów wobec marki.

W rozdziale trzecim przedstawiono markę jako ważny element strategii firmy X Sp. z o.o. Rozważania rozpoczęto od ukazania genezy, rozwoju oraz ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę działalności badanego przedsiębiorstwa. Omówiono także otoczenie bliższe i dalsze – rynek dóbr luksusowych w Polsce. W rozdziale tym przeprowadzono także analizę konkurencji w sektorze optycznym oraz analizę SWOT przedsiębiorstwa X Sp. z o. o.

W rozdziale czwartym ukazano proponowane zmiany elementów strategii badanego przedsiębiorstwa. Na wstępie tego rozdziału dokonano ogólnej oceny kondycji X Sp. z o.o. Następnie przeprowadzono analizę strategii w X Sp. z o.o. z uwzględnieniem analizy zarządzania, analizy produkcji oraz analizy sprzedaży i dystrybucji. W ostatniej części niniejszej pracy dokonano analizy proponowanych zmian elementów strategii przedsiębiorstwa X Sp. z o. o.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Kształtowanie kadry menadżerskiej w korporacji międzynarodowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Klasyczne i współczesne koncepcje organizacji 4
1.1. Koncepcje organizacji (definicje, metafory) 4
1.2. Zmiany w definiowaniu otoczenia organizacji 11
1.3. Klasyczne parametry diagnozowania organizacji 16
1.3.1. Centralizacja 16
1.3.2. Hierarchizacja 16
1.3.3. Formalizacja 18
1.3.4. Specjalizacja 20
1.4. Współczesne koncepcje organizacji 21
1.4.1. Organizacje uczące się 21
1.4.2. Organizacje sieciowe 22
1.4.3. Organizacje wirtualne 22
1.4.4. Organizacje fraktalne 23
1.4.5. Organizacje hipertekstowe 24
1.5. Znaczenie technologii informatycznej w organizacji 24

Rozdział 2. Rola menedżera we współczesnej organizacji 27
2.1. Funkcje pracy menedżera 27
2.2. Kompetencje menedżera 30
2.3. Zarządzanie i przywództwo 37
2.4. Pozyskiwanie i rozwijanie kadry menedżerskiej w firmie 40
2.5. Rozwijanie i motywowanie menedżerów 44

Rozdział 3. Metodologiczne aspekty badań własnych 49
3.1. Cel oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres badań 49
3.2. Metody prowadzenia badań 52
3.3. Zakres działalności oraz strategia działania badanej korporacji 53
3.4. Poziom i struktura zatrudniania 59

Rozdział 4. Analiza ról kierowniczych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA w perspektywie strategicznych celów organizacji 67
4.1. Identyfikacja struktury organizacyjnej i organizacji pracy 67
4.2. Charakterystyka ról kierowniczych w badanej organizacji 72
4.3. Rozwijanie kompetencji organizacyjnych 74
4.4. Cele, środki oraz efekty motywowania menedżerów 77
4.5. Proponowane kierunki zmian w zakresie kształtowania kadry menedżerskiej 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis wykresów 89
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
ANEKS 92

Wstęp

Większość polskich szkoleń koncentruje się głównie na doskonaleniu zawodowym, a jeśli organizuje się szkolenia ogól¬ne, to dotyczą one takich zagadnień jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, sposób autoprezentacji, zarządzanie czasem czy umiejętność negocjacji. Kryje się za tym domniemanie, że sukces przedsiębiorstwa gwarantują kompetencje zawodowe oraz umiejętności i techniki zachowania pracowników zajmujących kluczowe stanowiska. Jedna osoba może nauczyć drugą kierowania, że jest to tylko kwestia czasu. Doprowadza to niektórych do przekonania, że ukończenie szkoły biznesu czy udział w seminarium zapewni umiejętność skutecznego prowadzenia innych do sukcesu.

Warto w tym miejscu podkreślić znaczenie kształtowania kadry menedżerskiej w korporacji międzynarodowej, gdyż stanowią oni mechanizm napędowy funkcjonowania firmy.
Kierowanie jest sztuką, która rozwija się i wznosi na coraz wyższe poziomy mistrzostwa. Jest bardziej funkcją charakteru niż umiejętnością, choć oba te czynniki są istotne. Sztuka ta podlega wpływom z zewnątrz, dostosowuje się do realiów, ale przede wszystkim zależy od tego, co znajduje się we wnętrzu osoby, która ją uprawia – jest ekspresją jej charakteru. Stąd sztuki kierowania nie można się nauczyć na seminarium. Liderem nie można stać się też w ciągu jednej nocy po nominacji na kierownicze stanowisko. Są liderzy posiadający cechy charakteru wystarczające, by pociągnąć za sobą innych, ich umiejętności jednak stale się rozwijają podczas ciągłego podejmowania decyzji, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Tym, o co trzeba zadbać w procesie kształtowania liderów, jest zatem przede wszystkim charakter, a potem – rzeczywiście – pewne konkretne umiejętności. Widać tu od razu braki w szkoleniach kadry kierowniczej, które opierają się na doskonaleniu osobowości, czyli manifestowanego, zmiennego zachowania, objawianego często na użytek innych. Charakter, w przeciwieństwie do osobowości, jest zespołem zachowań i odczuć trwalszych, takich, które ujawniają się także wtedy, gdy nikt nas nie widzi i nigdy się nie dowie o naszym zachowaniu. Osobowość, charakter i umiejętności tworzą się na gruncie świadomości. To ona jest podstawą, na której wyrastają dwa ramiona trójkąta będącego nie tylko zawodową ekspresją danego człowieka; decyduje ona także o naszej zdolności kierowania. Świadomość jest umysłową reprezentacją istniejącej rzeczywistości, zbiorem wyobrażeń i przekonań o wszystkim, co w niej zachodzi, sposobem pojmowania człowieka i jego roli we wszechświecie. Wyrastają z niej nasze przekonania, postawy i pragnienia. Jest źródłem naszej autentycznej wiedzy o świecie, ostateczną przyczyną postaw i działania.

Można zdobyć pewne umiejętności bez dotykania świadomości, ale nabywanie nowych cech charakteru bez jej zmiany jest potężnym wyzwaniem. Nawet jeśli zakończy się sukcesem, pochłonie znacznie więcej wysiłku i będzie mniej trwałe niż zmiana charakteru i opanowanie umiejętności, będące wynikiem nowych danych wprowadzonych do świadomości. To zatem, co potrzebne jest liderowi, to właściwa świadomość siebie i świata. Dlatego głównie o tym traktuje ta praca. Podaje także kilka technik i sposobów działania, ale przede wszystkim tworzy nową świadomość, która stanie się podstawą do kształtowania siebie i innych.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia jakim jest kształtowanie kadry menadżerskiej w korporacji międzynarodowej.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są klasyczne i współczesne koncepcje organizacji, a więc: koncepcje organizacji (definicje, metafory), zmiany w definiowaniu otoczenia organizacji, klasyczne parametry diagnozowania organizacji, centralizacja, hierarchizacja, formalizacja, specjalizacja, współczesne koncepcje organizacji, organizacje uczące się, organizacje sieciowe, organizacje wirtualne, organizacje fraktalne, organizacje hipertekstowe oraz znaczenie technologii informatycznej w organizacji.

W drugim rozdziale przedstawiona jest rola menedżera we współczesnej organizacji, a więc: funkcje pracy menedżera, kompetencje menedżera, zarządzanie i przywództwo, pozyskiwanie i rozwijanie kadry menedżerskiej w firmie oraz rozwijanie i motywowanie menedżerów.

W trzecim rozdziale zaprezentowane są metodologiczne aspekty badań własnych, a więc: cel oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres badań, metody prowadzenia badań, zakres działalności oraz strategia działania badanej korporacji oraz poziom i struktura zatrudniania.

W czwartym rozdziale dokonana jest analiza ról kierowniczych w badanej firmie w perspektywie strategicznych celów organizacji, a więc: identyfikacja struktury organizacyjnej i organizacji pracy, charakterystyka ról kierowniczych w badanej organizacji, rozwijanie kompetencji organizacyjnych, cele, środki oraz efekty motywowania menedżerów oraz proponowane kierunki zmian w zakresie kształtowania kadry menedżerskiej.

Krótkoterminowy rachunek zysków i strat

Wstęp 2

Rozdział 1. Rola zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota finansów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 4
1.2. Źródła informacji wykorzystywane w analizie przedsiębiorstwa 8
1.3. Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie 16

Rozdział 2. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji zarządczej 23
2.1. Rodzaje sprawozdań okresowych w rachunkowości 23
2.2. Budowa krótkoterminowego rachunku zysków i strat 27
2.3. Metody analizy sprawozdań finansowych 32

Rozdział 3 Analiza krótkoterminowego rachunku zysków i strat na przykładzie przedsiębiorstwa X 41
3.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 41
3.2. Prezentacja sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X 44
3.3. Wstępna analiza krótkoterminowego rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa 52
3.4. Analiza wskaźnikowa badanego przedsiębiorstwa 54

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70
Załączniki 71

Wstęp

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest w dzisiejszych czasach nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza ekonomiczno – finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Źródłem informacji wykorzystywanych w analizie przedsiębiorstwa są sprawozdania finansowe. Dla każdego przedsiębiorstwa ważnym sprawozdaniem finansowym obok bilansu jest rachunek zysków i strat, a zwłaszcza krótkoterminowy rachunek zysków i strat.

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka oraz analiza sprawozdania finansowego jakim jest krótkoterminowy rachunek zysków i strat.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano rolę zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od zaprezentowania istoty finansów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Omówiono pojęcie finansów oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wskazano także na konieczność posiadania odpowiednich zasobów kapitałowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W kolejnym podrozdziale przedstawiono źródła informacji wykorzystywane w analizie przedsiębiorstwa. Wśród źródeł informacji przedstawiono materiały wewnętrzne i zewnętrzne wykorzystywane do analizy działalności przedsiębiorstwa. W ostatniej części rozdziału pierwszego omówiono metody analizy w przedsiębiorstwie. Wskazano podstawowy podział metod wykorzystywanych w analizie ekonomiczno-finansowej oraz krótko omówiono każda z nich.

W rozdziale drugim ukazano rachunek zysków i strat jako źródło informacji. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rodzaje sprawozdań okresowych. Zaprezentowano ogólną strukturę sprawozdania finansowego oraz omówiono okresowe sprawozdania finansowe. W kolejnej części rozdziału drugiego ukazano budowę krótkoterminowego rachunku zysków i strat. Zaprezentowano budowę rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Dokonano także analizy porównawczej obu metod budowy rachunku zysków i strat. Na koniec rozdziału drugiego omówiono metody analizy sprawozdań finansowych. Przedstawiono procedurę przeprowadzania analizy wstępnej struktury i dynamiki rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę krótkoterminowego rachunku zysków i strat na przykładzie przedsiębiorstwa X. Na wstępie tego rozdziału dokonano prezentacji sprawozdań finansowych analizowanej jednostki. Następnie przeprowadzono wstępną analizę struktury i dynamiki krótkoterminowego rachunku zysków i strat badanego przedsiębiorstwa. W dalszym etapie badań przeprowadzono analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa Xoraz wyciągnięto wnioski.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się na o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X pochodzące z raportów, sprawozdań okresowych a także z działu księgowości firmy X.