Prace dyplomowe z kierunku Nieruchomości

prace z zakresu nieruchomości

Zarządzanie zasobami wspólnoty mieszkaniowej

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie nieruchomością – podstawy teoretyczne
1.1. Podstawy zarządzania działalnością gospodarczą
1.1.1. Pojęcie zarządzania
1.1.2. Proces zarządzania
1.2. Nieruchomość jako obiekt zarządzania
1.2.1. Pojęcie i specyfika nieruchomości
1.2.2. Specyfika zarządzania nieruchomością mieszkaniową
1.2.3. Analiza uwarunkowań
1.2.4. Priorytety strategiczne
1.2.5. Zarządzanie nieruchomością w ujęciu finansowym

Rozdział II. Rola zarządzającego nieruchomością
2.1. Zakres działań i funkcje
2.2. Wymogi kwalifikacyjne
2.3. Baza danych dla zarządzającego

Rozdział III. Zarządzanie nieruchomością wspólną
3.1. Istota i rodzaje Wspólnoty Mieszkaniowej
3.2. Formy zarządu nieruchomością wspólną
3.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
3.4. Zarządzanie finansami Wspólnoty Mieszkaniowej
3.5. Plan zarządzania Wspólnoty Mieszkaniowej

Rozdział IV. Doświadczenia z zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową
4.1. Charakterystyka badanych zasobów
4.2. Działalność zarządu i zarządcy
4.3. Koszty eksploatacji nieruchomości
4.4. Koszty technicznego utrzymania i zakres remontów
4.5. Analiza porównawcza badanych Wspólnot Mieszkaniowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Definicja nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 8
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 14
1.3.1. Cechy fizyczne 14
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22

Rozdział II. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 27
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 27
2.2. Popyt i podaż 29
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 31
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36

Rozdział III. Uwarunkowania rynku nieruchomości 41
3.1. Rynek nieruchomości w Polsce przed rokiem 1990 41
3.2. Rynek nieruchomości w Polsce po roku 1990 42
3.3. Rynek nieruchomości w Polsce po wstąpieniu do UE 45
3.4. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce 57

Rozdział IV. Struktura rynku nieruchomości 60
4.1. Powierzchnie biurowe 60
4.2. Powierzchnie handlowe 63
4.3. Hotele 64
4.4. Garaże wielopoziomowe 65
4.5. Powierzchnie przemysłowe 67
4.6. Powierzchnie magazynowe 68
4.7. Budownictwo mieszkaniowe i apartamentowe 70

Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 81
Spis rysunków 82

Rynek nieruchomości mieszkaniowych np. Torunia i Warszawy

SPIS TREŚCI 1
WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Podstawy rynku nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Cechy nieruchomości 9
1.3. Rynek nieruchomości i jego specyfika 11
1.4. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 13

ROZDZIAŁ II. Determinanty rynku nieruchomości 20
2.1. Lokalizacja 20
2.2. Czynniki ekonomiczne 24
2.3. Czynniki demograficzne 28
2.4. Czynniki polityczno – instytucjonalne 30

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Toruniu i w Warszawie 37
3.1. Toruński rynek mieszkaniowy 39
3.2. Warszawski rynek mieszkaniowy 41
ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 49
SPIS RYSUNKÓW 51

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Warszawy i Torunia. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to podstawy rynku nieruchomości: definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rynek nieruchomości i jego specyfika, podmioty i instytucje rynku nieruchomości.

Rozdział drugi to determinanty rynku nieruchomości: lokalizacja, czynniki ekonomiczne, czynniki demograficzne, czynniki polityczno – instytucjonalne.

Rozdział trzeci to charakterystyka rynku mieszkaniowego w Toruniu i w Warszawie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

Procesy developerskie. Doświadczenia kieleckiego rynku nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i działalność deweloperska – zakres pojęć 4
1.1. Istota rynku nieruchomości 4
1.2. Podmioty rynku nieruchomości 19
1.3. Deweloper – charakterystyka pojęcia 24
1.4. Rodzaje działalności deweloperskiej 24

Rozdział II. Deweloper na rynku nieruchomości. Aspekty prawno – organizacyjne działalności deweloperskiej 27
2.1. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez deweloperów 27
2.2. Klasyfikacja i zawartość umów stosowanych przez towarzystwa budownictwa 31
2.3. Inne umowy stosowane przez deweloperów 34
2.4. Problematyka kosztów i cen w działalności dewelopera 35
2.5. Fazy realizacji transakcji deweloperskiej 40

Rozdział III. Procesy developerskie na kieleckim rynku nieruchomości 43
3.1. Specyfika kieleckiego rynku nieruchomości 43
3.2. Charakterystyka Developera X 44
3.2.1. Oferta 45
3.2.2. Koszty zakupu nieruchomości 46
3.2.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 47
3.3. Charakterystyka Developera Y 47
3.3.1. Oferta 52
3.3.2. Koszty zakupu nieruchomości 53
3.3.3. Specyfika procesu developerskiego – aktualna oferta 54
3.4. Analiza porównawcza działalności Developerów: X i Y 55

Zakończenie 57
Bibliografia 60
Spis fotografii 63

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5
1. Geneza pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 5
2. Pojęcie i zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 7
3. Odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami 16
3.1. Zasady dopuszczenia do zawodu 16
3.2. Odpowiedzialność zawodowa 17
3.3. Odpowiedzialność cywilna 18
3.4. Odpowiedzialność karna 19

Rozdział II. Praktyczne aspekty aktywności pośredników w podsystemie obrotu nieruchomościami 21
1. Ilościowa i jakościowa charakterystyka zmian na rynku nieruchomości – główne źródła informacji 21
2. Pośrednik w podsystemie obrotu nieruchomościami 24
3. Typy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomości 30
4. Wspieranie procesów decyzyjnych klientów – działania pośrednika po stronie podaży i popytu 31
5. Fazy realizacji transakcji 33
5.1. Umowa przedwstępna i jej rola w przebiegu transakcji 33
5.2. Umowa przyrzeczona – ostateczna umowa notarialna sprzedaży 33
5.3. Wydanie nieruchomości 34

Rozdział III. Przyszłość pośrednictwa i zawodu pośrednika w Polsce 40
1. Determinanty specjalizacji pośrednictwa i jej oddziaływanie na profesjonalizację zawodu pośrednika 40
2. Pośrednik wobec nowych regulacji na polskim rynku nieruchomości 42
3. Wykonywanie zawodu pośrednika w Unii Europejskiej 43
4. Perspektywy rozwoju 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis tabel 71

Mieszkaniowy kredyt preferencyjny na polskim rynku bankowym

Wstęp 2

Rozdział I. Mieszkanie jako dobro finansowane kredytem 4
1.1. Potrzeba gospodarstw domowych w zakresie mieszkań 4
1.2. Sposób finansowania zakupu mieszkania 8
1.3. Kredyt bankowy jako forma finansowania zakupu mieszkania 12

Rozdział II. Analiza funkcjonowania umowy kredytu mieszkaniowego 21
2.1. Procedura udzielania kredytu na cele mieszkaniowe 21
2.2. Sposób zabezpieczenia kredytu 29
2.3. Koszt kredytu i sposób jego spłaty 36

Rozdział III. Program RODZINA NA SWOIM jako rządowe wsparcie udzielania kredytów mieszkaniowych 44
3.1. Charakterystyka podmiotów oferujących kredyt mieszkaniowy z dopłatami 44
3.2. Zasady udzielania kredytu z dopłatami rządowymi 48
3.3. Oferta kredytów mieszkaniowych w polskich bankach 53
3.4. Wielkość i skala udzielanych kredytów mieszkaniowych z dopłatą w Polsce 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis schematów i tabel 66
Załączniki 67

Leasing nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Klasyfikacja leasingu 7
1.3. Umowa leasingu 19
1.4. Uczestnicy transakcji leasingowej 24

Rozdział II. Leasing nieruchomości w Polsce 29
2.1. Kwalifikacja i warunki umów leasingu na gruncie podatku dochodowego 29
2.1.1. Leasing operacyjny 30
2.1.2. Leasing finansowy 32
2.1.3. Leasing zwrotny 33
2.1.4. Leasing gruntów 33
2.1.5. Leasing budynków wzniesionych na cudzym gruncie 35
2.2. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie podatku VAT 37
2.3. Leasing zabudowanej nieruchomości 41

Rozdział III. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 44
3.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 44
3.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 47
3.3. Usługi Raiffeisen Leasing Polska S.A. 48
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis wykresów 67
Spis tabel 68

Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Rodzaje nieruchomości 7
1.3. Stan prawny nieruchomości 12
1.4. Funkcje nieruchomości 19

Rozdział II. Księga wieczysta – pojęcie i charakterystyka 25
2.1. Rys historyczny i geneza księgi wieczystej 25
2.2. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych 27
2.3. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych 29
2.4. Prowadzenie ksiąg wieczystych 31
2.5. Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym 35

Rozdział III. Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości 42
3.1. Znaczenie ewidencji wieczystoksięgowej dla ustalania stanów prawnych nieruchomości 42
3.2. Zasada jawności ksiąg wieczystych 45
3.3. Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych 46
3.4. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 47

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Kredyty mieszkaniowe źródłem finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce na przykładzie Banku Pekao SA

Wstęp 3

Rozdział 1 Charakterystyka kredytów i typy ryzyka kredytowego 7
1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kredytów 7
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów 17
1.3. Pojęcie oraz ocena zdolności kredytowej 20
1.4. Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 23
1.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 26
1.6. Ryzyko związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego 30

Rozdział 2 Zabezpieczenie spłaty kredytów 33
2.1. Hipoteka 33
2.2. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 38
2.3. Zastaw 40
2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 48
2.5. Weksel in blanco 51
2.6. Poręczenie wekslowe 54

Rozdział 3 Rodzaje i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez Bank Pekao S.A. 61
3.1. Ogólna charakterystyka działalności 61
3.2. Rodzaje kredytów mieszkaniowych udzielanych przez bank Pekao S.A. 69
3.2.1. Kredyt mieszkaniowy 69
3.2.2. Kredyt na budowę 71
3.2.3. Kredyt na remont 75
3.2.4. Kredyt na zakup 77
3.3. Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez bank Pekao S.A. 80
3.3.1. Zdolność kredytowa 80
3.3.2. Zabezpieczenie kredytu 81
3.3.3. Oprocentowanie kredytów oraz prowizja 86
3.4. Charakterystyka wniosku o udzielenie kredytu 89
3.5. Umowa kredytowa 93
3.6. Ubezpieczenie kredytu 94

Rozdział 4 Analiza pozycji banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.1. Pozycja banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.2. Konkurencyjność ofertowa banku 99
4.3. Konkurencja cenowa banku 105
4.4. Porównanie warunków kredytu z innymi bankami 111
4.5. Przewaga oferty kredytowej Banku Pekao S.A na tle innych kredytów mieszkaniowych w Polsce 115
4.6. Ograniczenia banku 119

Zakończenie 125
Spis tabel 127
Spis rysunków 128
Bibliografia 129

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 4
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Rynek nieruchomości 8
1.3. Dokumentacja praw do nieruchomości 11
1.4. Ekonomiczna charakterystyka nieruchomości 14
1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 17

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 23
2.1. Historyczny rys gospodarki nieruchomościami 23
2.2. Istota, cel oraz zakres gospodarki nieruchomościami 26
2.3. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 30
2.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 34
2.5. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 36

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 48
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 53
3.4. Trwały zarząd 55

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 60
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 60
4.2. Pierwokup nieruchomości 62
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 62
4.4. Komunalizacja mienia 72

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS RYSUNKÓW 78