Kredytowe wspomaganie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek nieruchomości i modele jego funkcjonowania 4
1.1. Definicja rynku nieruchomości 4
1.2. Cechy rynku nieruchomości 10
1.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości 12
1.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 16
1.5. Model funkcjonowania rynku nieruchomości 18
1.5.1. Popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości 18
1.5.2. Specyfika rynku nieruchomości 21
1.5.3. Specyfika modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych 24

Rozdział II. Kredyt jako czynnik wspomagający rozwój budownictwa mieszkaniowego 28
2.1. Pojęcie i przedmiot kredytu hipotecznego 28
2.2. Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy 38
2.3. Zabezpieczenia kredytu hipotecznego 39
2.3.1. Hipoteka 39
2.3.2. Dług gruntowy 42

Rozdział III. Diagnoza rynku kredytów hipotecznych w Polsce 44
3.1. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 44
3.2. Tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce przed wybuchem kryzysu finansowego 50
3.3. Tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce w czasach kryzysu finansowego 54
3.4. Podsumowanie i wnioski 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Wstęp

Zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mieszkanie jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Mieszkanie zaliczane jest do dóbr pierwszej potrzeby, ponieważ każdy człowiek czuję pragnienie posiadania dachu nad głową. Warto jednak podkreślić, że nie każdego stać na zakup mieszkania za gotówkę. W takiej sytuacji można skorzystać z innych form finansowania takiego przedsięwzięcia. Najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania budownictwa mieszkaniowego jest niewątpliwie kredyt hipoteczny.

Celem niniejszej pracy było ukazanie istoty i roli kredytu hipotecznego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym ukazano rynek nieruchomości i modele jego funkcjonowania. Na wstępie zdefiniowano pojęcie rynku nieruchomości oraz przedstawiono jego cechy. Następnie przedstawiono podmioty działające na rynku nieruchomości oraz funkcje pełnione przez ten rynek. W rozdziale pierwszym omówiono także model funkcjonowania rynku nieruchomości, z uwzględnieniem popytu, podaży i ceny na rynku nieruchomości, specyfiki rynku nieruchomości oraz specyfiki modelu funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych.

W rozdziale drugim ukazano istotę kredytu jako czynnika wspomagającego rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na wstępie zdefiniowano pojęcie kredytu hipotecznego kredytu mieszkaniowego. W rozdziale tym omówiono także rodzaje zabezpieczeń kredytu hipotecznego ze szczególnym omówieniem hipoteki i długu gruntowego.

W rozdziale trzecim dokonano diagnozy rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Na wstępie przedstawiono rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Następnie omówiono tendencje na rynku kredytów hipotecznych w Polsce przed wybuchem kryzysu finansowego oraz w czasach kryzysu finansowego. Pod koniec rozważań sformułowano wnioski końcowe.

W pracy zawarto odniesienia do literatury przedmiotu zarówno zwartej, ciągłej, normalizacyjnej, informacyjnej, a także internetowej. Rozważania opierały się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.