Tradycyjne formy oszczędzania a inwestowanie

Wstęp 4

Rozdział I. Podstawowe pojęcia związane z oszczędzaniem 6
1.1. Istota oszczędzania 6
1.2. Gromadzenie oszczędności na rachunku bankowym 7
1.3. Oszczędzanie w wyniku inwestowania 13

Rozdział II. Tradycyjne formy oszczędzania 22
2.1. Istota oszczędzania na rachunkach oszczędnościowych 22
2.2. Istota oszczędzania na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 28
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku 30

Rozdział III . Opis funduszy inwestycyjnych 36
3.1. Pojęcie funduszu 36
3.1.1. Przedmiot działalności 36
3.1.2. Organy i siedziba funduszu 38
3.1.3. Uczestnictwo w funduszu 40
3.2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy 41

Rozdział IV. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Banku PKO BP SA 48
4.1. Lokaty 48
4.1.1. Max Lokata 48
4.1.2. Lokata terminowa w walucie polskiej 49
4.1.3. Lokata w walucie wymienialnej 50
4.1.4. Lokata terminowa PROGRESJA 51
4.1.5. Lokata terminowa FORTUNA 53
4.2. Książeczki 54
4.2.1. Książeczka obiegowa 55
4.2.2. Książeczka terminowa 57
4.2.3. Książeczka mieszkaniowa – bez premii gwarancyjnej 58
4.2.4. Książeczka mieszkaniowa – z premią gwarancyjną 59
4.2.5. Książeczka mieszkaniowa z funduszem PKO Credit Suisse 60
4.3. Usługi maklerskie 61
4.4. Fundusze inwestycyjne 62
4.4.1. Fundusz Rynku Pieniężnego 62
4.4.2. Fundusz Skarbowy 63
4.4.3. Fundusz Akcji 63
4.4.4. Fundusz Akcji Nowa Europa 64
4.4.5. Fundusz Obligacji 65
4.4.6. Fundusz Obligacji Długoterminowych 65
4.4.7. Fundusz Zrównoważony 66
4.4.8. Plan Systematycznego Oszczędzania 67

Zakończenie 68
Spis literatury 69
Spis rysunków 71
Załączniki 72