Archiwa tagu: motywowanie

Organizacja pracy zespołowej, motywowanie, komunikacja

Wstęp 3
Rozdział 1 Teorie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.1. Składniki przedsiębiorstwa 6
1.2. Elementy polityki kadrowej i podstawy stosunków pracy i podstawy prawne stosunków pracy 14
1.2.1. Podstawy prawne stosunków pracy 14
1.2.2. Dobór zawodowy pracowników 15
1.2.3. Etyka w zarządzaniu w świetle nauki Jana Pawła II 19
1.2.4. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu 22
1.3. Proces organizowania pracy (praca indywidualna, grupowa, zespołowa) 24
1.4. Motywowanie pracowników 31
1.5. Stosunki społeczne w pracy 36
1.5.1. Komunikacja społeczna 36
1.5.2. Konflikty w pracy 38
1.5.3. Objawy patologii społecznej 40
1.6. Organizacja pracy zespołowej i warunki efektywności działania zespołów pracowniczych 42
Rozdział 2 Założenia prawa pracy oraz sposoby rozwiązywania konfliktów pracowniczych 46
2.1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 46
2.2. Ustawowe prawo pracy 52
2.2.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy 52
2.2.2. Charakter norm ustawowego prawa pracy 56
2.2.3. Normy- zasady prawa pracy 59
2.3. Metody rozwiązywania konfliktów międzyludzkich 61
2.4. Wybrane role związane z rozwiązywaniem konfliktów 69
2.4.1. Moderator 69
2.4.2. Koordynator 70
2.4.3. Mediator 71
2.4.4. Rola osób trzecich 74
Rozdział 3 Wpływ pracy zespołowej na efektywność pracy w świetle przeprowadzonych badań na przykładzie Sonion Polska Sp. z o. o. 80
3.1. Teren badań 81
3.2. Cel badań 87
3.2.1. Hipoteza badawcza (dobieranie pracowników w omawianej firmie jest mało rozsądne, motywacja tylko finansowa- pensje) 89
3.3. Metoda badań 90
3.3.1. Problemy badawcze 93
3.4. Badana grupa 95
3.5. Organizacja i przebieg badań 97
3.6. Analiza wyników badań i wnioski 98
4 Podsumowanie 120
5 Literatura 125
Spis tabel 129
Spis rysunków 131
Spis wykresów 132
6 Załączniki 134
6.1. Wzór ankiety 134
6.2. Zestawienie wyników 141