Mass media i ich wpływ na rozwój człowieka

Wstęp 1

Rozdział I. Rola mass mediów we współczesnej rzeczywistości w świetle literatury i prowadzonych badań 4
1.1. Mass media – podstawowe ustalenia terminologiczne 4
1.2. Klasyfikacja mass mediów 13
1.3. Funkcje, role i wpływ mass mediów .16

Rozdział II. Charakterystyka wieku rozwojowego badanych 25
2.1. Charakterystyka fizyczna 25
2.2. Charakterystyka emocjonalna 32
2.3. Charakterystyka psychologiczna 38

Rozdział III. Metodologia badań własnych 46
3.1. Cel i przedmiot badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
3.4. Przebieg i teren badań 56

Rozdział IV. Analiza wpisów badań własnych 59
4.1. Prezentacja wyników 59
4.2. Podsumowanie i wnioski 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74
Spis wykresów 75
Załącznik 76

Wstęp

Jednym z najważniejszych instrumentów oraz środków transmisji danych, jak również źródłem informacji niezbędnej do funkcjonowania życia społecznego stały się dzisiaj media masowe, które powstały wraz z rozwojem prasy, początkowo elitarnej, a następnie masowej. Zostały stworzone w ten sposób podwaliny pod nowy system komunikowania, którego zasadniczą cechą jest występowanie pośrednika w procesie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą. Rolę tę odgrywają środki masowego przekazu, nazywane także mass mediami. Obszar masowego komunikowania uzupełnia klasyczne formy komunikowania interpersonalnego: bezpośredniego, interakcyjnego, werbalnego i niewerbalnego.

Rozwój nowych technologii pozwolił na zabudowanie obszaru komunikowania masowego i wzbogacenie go o kolejne środki przekazu. Po prasie przyszło kino, następnie radio, potem telewizja naziemna, kablowa i satelitarna, aż po nowe media. Są one środkami technicznymi, urządzeniami, które pozwalają nadawcom medialnym na dotarcie do coraz szerszej grupy odbiorców: od publiczności lokalnej, regionalnej, po narodową, aż do globalnej-światowej. Media wdarły się tak głęboko w życie współczesnych społeczeństw, że mówi się dzisiaj o saturacji medialnej społeczeństwa, o mediatyzacji społeczeństwa, o mediatyzacji polityki, o uzależnieniu od mediów.

Media masowe stanowią jądro systemu komunikowania masowego, na nich opiera się cały proces pośredniego porozumiewania. Dzięki trzem klasycznym środkom przekazu, drukowanym i elektronicznym, rozwinęły się i nabrały innego wymiaru takie formy masowego komunikowania, jak propaganda społeczna oraz polityczna, public relations czy reklama, stwarzając pole aktywności dla szerokiej rzeszy specjalistów i praktyków. Stały się one obiektem zainteresowań dużej grupy badaczy, którzy analizują problemy masowego komunikowania w różnych aspektach.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi stanowią wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano rolę mass mediów we współczesnej rzeczywistości w świetle literatury i prowadzonych badań. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstawowych ustaleń terminologicznych z dziedziny mass mediów. Następnie dokonano klasyfikacji mass mediów oraz scharakteryzowano ich podstawowe funkcje, role oraz wpływ na człowieka.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki wieku rozwojowego badanych pod względem fizycznym, emocjonalnym oraz psychologicznym.

W rozdziale trzecim omówiono metodologie badań własnych. Na wstępie przedstawiono cel i przedmiot badań. Następne określono problemy i hipotezy badawcze oraz wytypowano metody, techniki i narzędzia badawcze. Pod koniec rozdziału ukazano przebieg i teren badań.

Rozdział czwarty został w pełni poświęcony analizie wpisów własnych, w którym została przedstawiona prezentacja wyników przeprowadzonej ankiety. W końcowej części rozdziału zaprezentowano podsumowanie oraz zostały wyciągnięte wnioski.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano informacje uzyskane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w klasie drugiej jednej ze szkół średnich.