Źródła inwestycji rozwojowych gminy Otwock

Wstęp 4
Rozdział I. Strategie i inwestycje w rozwoju miasta 7
1.1. Teoria miasta, pojęcia miasta 7
1.1.1. Koncepcje definicyjne 8
1.1.2. Socjologiczne teorie miasta 9
1.1.3. Historyczny rozwój miast 11
1.1.4. Kryteria oceny miasta jako środowiska życia ludzi 15
1.1.5. Przyszłość miasta 16
1.2. Strategia jako narzędzie rozwoju miasta 18
1.3.Czynniki rozwoju miasta 21
1.4. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju miasta 24
1.5. Międzynarodowe organizacje wspierające rozwój miast 28
Rozdział II. Źródła finansowania rozwoju miasta 31
2.1.Środki budżetowe 31
2.2.Śródki własne 41
2.3.Inne środki 44
Rozdział III. Otwock – charakterystyka miasta 50
3.1. Historia miasta 50
3.2. Walory przyrodnicze 53
3.2.1. Geologia i morfologia 54
3.2.2. Zbiorowiska roślinne 55
3.2.3. Klimat 55
3.3. Położenie miasta w układzie komunikacyjnych powiązań zewnętrznych 57
3.4. Problemy społeczne i infrastruktura społeczna 59
3.5. Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych prowadzonych na terenie miasta 62
Rozdział IV. Strategia rozwoju miasta Otwock i jej finansowanie 67
4.1. Założenia i cele strategii rozwojowej 67
4.2. Oczekiwane rezultaty strategii rozwojowej Otwocka 70
4.3. Sposoby wdrażania strategii rozwojowej miasta 72
4.4. Metody kontroli i oceny strategii rozwoju Otwocka 76
4.4.1. Współpraca między sektorem państwowym, publicznym i organizacjami pozarządowymi 77
4.4.2. Miejsce public relations w strategii 77
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 85
Spis rysunków 86