Źródła finansowania inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego

Wstęp 3

Rozdział I Ewolucja i zakres finansów lokalnych w Polsce 5
1.1 Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych 5
1.2 Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce 10
1.3 Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów lokalnych 22

Rozdział II Podstawy prawne finansów lokalnych w Polsce 28
2.1 Obowiązujące akty prawne i charakter prawny budżetu samorządowego 28
2.2 Struktura zewnętrzna i wewnętrzna budżetu samorządowego 47
2.3 Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego 51

Rozdział III Źródła finansowania inwestycji komunalnych 58
3.1. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego i wpłaty mieszkańców 64
3.2 Zewnętrzne źródła finansowania 69
3.3 Kapitał prywatny 83

Rozdział IV Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego 87
4.1 Zadania i jednostki organizacyjne województwa śląskiego 87
4.2 Budżet województwa 90
4.3 Plan Rozwoju Województwa i źródła finansowania inwestycji 104

Zakończenie 124
Bibliografia 126
Spis tabel i rysunków 134