Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.2. Klasyfikacja działalności gospodarczej 8
1.3. Istota finansowania działalności gospodarczej 10
1.3.1. Pojecie kapitału 11
1.3.2. Rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw 15
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 19

Rozdział II. Kapitały własne i obce w finansowaniu działalności gospodarczej 24
2.1. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych 24
2.2. Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych 29
2.2.1. Kredyt bankowy 29
2.2.2. Leasing 31
2.2.3. Factoring i Forfaiting 34
2.2.4. Capital venture 36
2.3. Fundusze UE 38
2.4. Metody pomiaru wyników działalności gospodarczej 40

Rozdział III. Finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa Żywiec S.A. 46
3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 46
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.1.2. Prezentacja działalności 48
3.1.3. Prezentacja wyników finansowych 51
3.2. Analiza wielkości kapitału własnego 55
3.3. Analiza wielkości kapitałów obcych 58
3.4. Wnioski 61

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków tabel i wykresów 69

Wstęp

Kapitał jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W naukach o przedsiębiorstwie kapitał definiowany jest jako ogół zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów pieniężnych. Niedobór tych środków finansowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Bez własnych pieniędzy, czyli bez własnego kapitału bądź też dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania firmy nie mogą też podejmować żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są konieczne dla ich długofalowego rozwoju.

Całokształt działań powodujących dopływ do przedsiębiorstwa środków pieniężnych niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania i rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej nazywamy finansowaniem działalności gospodarczej. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza praca. Centralne miejsce zajmuje problematyka finansowania działalności gospodarczej. W pracy zostały objaśnione podstawowe pojęcia z zakresu finansowania przedsiębiorstw, omawia rodzaje kapitału finansującego działalność gospodarczą i źródła jego pozyskiwania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to część teoretyczna, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy porusza ogólną problematykę finansowania przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przedstawiono istotę i formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dokonano także klasyfikacji działalności gospodarczej oraz przedstawiono istotę finansowania działalności gospodarczej. Omówiono także planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

W rozdziale drugim scharakteryzowano kapitały własne i kapitały obce w finansowaniu działalności gospodarczej. W rozdziale tym omówiono pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Omówiono także pozyskiwanie kapitału z funduszy Unii Europejskiej oraz metody pomiaru wyników działalności gospodarczej.

W rozdziale trzecim przedstawiono finansowanie działalności gospodarczej na przykładzie spółki Żywiec S.A. Rozważania rozpoczęto od ogólnej prezentacji analizowanego przedsiębiorstwa, w tym profilu działalności oraz wyników finansowych. W dalszej części tego rozdziału dokonano analizy wielkości kapitału własnego oraz kapitału obcego. W końcowej części tego rozdziału przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz omówiono dalsze perspektywy rozwoju badanej spółki.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Grupy Żywiec S.A. pochodzące m. in. z Raportów Rocznych, Sprawozdań oraz Prospektu Emisyjnego spółki Żywiec S.A.