Zobowiązania publiczne w rolnictwie

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPODATKOWANIA ROLNICTWA 2
1. POJĘCIE PODATKU 2
2. POJĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 8
3. POWSTANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 10
4. ZASADY OGÓLNE OPODATKOWANIA GOSPODARSTW I ROLNICTWA 15
5. SYSTEM PODATKOWY W ROLNICTWIE POLSKIM W UJĘCIU HISTORYCZNYM 18

ROZDZIAŁ II.
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE W POLSKIM ROLNICTWIE 26
1. PODATEK ROLNY OD GRUNTÓW 26
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 34
3. PODATEK LEŚNY 37
4. PODATEK DOCHODOWY 39
5. PODATEK VAT 41
6. INNE OBCIĄŻENIA 44
6.1. Podatek od spadków i darowizn 44
6.2. Podatek od posiadania psów 46
6.3. Opłaty lokalne 47
6.4. Podatek od środków transportowych 47

ROZDZIAŁ III.
PROBLEMY OPODATKOWANIA ROLNICTWA W TRAKCIE ZMIAN DOSTOSOWUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ 49
1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROLNICTWIE 49
1.1. ROZLICZANIE VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH I RYCZAŁTU 51
1. 2. KTO I OD CZEGO PŁACI VAT W ROLNICTWIE 54
1. 3. W JAKI SPOSÓB ROLNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE STATUSU ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO 57
1. 4. ZWROT ZRYCZAŁTOWANY 59
1. 5. ROLNIK RYCZAŁTOWY JAKO EKSPORTER 62
1. 6. ZRYCZAŁTOWANY ZWROT VAT JAKO PRZYCHÓD 63
1. 7. KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH 66
1. 8. WYMÓG PROWADZENIA EWIDENCJI WARUNKIEM REZYGNACJI ZE ZWOLNIENIA 68
1. 9. NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REZYGNACJĘ ZE ZWOLNIENIA 69
1. 10. DEKLARACJE MIESIĘCZNE LUB KWARTALNE 71
1. 11. KTO JEST OBJĘTY PODATKIEM VAT W GOSPODARSTWIE ROLNYM 73
1. 12. USTALANIE LIMITU 80 000 ZŁ 74
1. 13. WPROWADZENIE DOCELOWO STAWKI VAT WYNOSZĄCEJ 7 %  I 22 % NA NIEPRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE 76
2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 77
2.1. PROWADZENIE KSIĘGI PRZEZ ROLNIKÓW 79
2.2. UPROSZCZONE ZASADY PROWADZENIA KSIĘGI 80
2.3. POZOSTAŁE ZMIANY 81
3. REFORMA SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.1. PRZESŁANKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.2. GŁÓWNE KIERUNKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 88
3.3. RENTA ZA ZRZECZENIE SIĘ GOSPODARSTWA 93
4. SYSTEM PODATKOWY W UNII EUROPEJSKIEJ 95
4.1. PODATKI W NIEMCZECH 96
4.2. VAT W UNII EUROPEJSKIEJ 98
4.3. VAT W WIELKIEJ BRYTANII 99
4.4. PODATKI W POLSCE 100
4.5. PROGRAMY POMOCOWE DLA POLSKIEGO ROLNICTWA 103
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108