Znaczenie VAT w Polsce i w Unii Europejskiej

Wprowadzenie 1
Rzdział I Ekonomiczna i fiskalna charakterystyka podatków pośrednich 4
1.1. Podstawowe cechy współczesnego systemu podatkowego ? pojęcie oraz cechy podatku 4
1.2. Przesłanki wprowadzenia podatków pośrednich 20
1.3. Wpływ podatków pośrednich na budżet państwa 29
Rozdział II Ewolucja podatku vat w latach dziewięćdziesiatych 33
2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT) 33
2.2. Powstanie obowiązku podatkowego 41
2.3. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT 46
2.4. Zwolnienia od podatku VAT 51
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT 62
2.6. Podatek należny i podatek naliczony 70
Rozdział III Dostosowywanie podatku vat w polsce do wymogów Unii Eurpejskiej 79
3.1. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w krajach Unii Europejskiej 79
3.2. Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej 89
3.2.1. Zakres opodatkowania (Polska ? Unia 1997 ? 2002) 91
3.2.2. Podstawa opodatkowania i stawki VAT 93
3.2.3. Zwolnienia i odliczenia 96
3.2.4. Podatek VAT w rolnictwie 100
Podsumowanie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 106