Znaczenie edukacji dorosłych w walce z bezrobociem w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Polski

WSTEP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EDUKACJI 5
1.1. Pojęcie edukacji 5
1.2. Edukacja ustawiczna jako nowoczesny system kształcenia 7
1.3. Edukacja w Unii Europejskiej 13
1.4. Znaczenie edukacji w kształtowaniu wymiaru tożsamości 23

ROZDZIAŁ II. ROLA I ZNACZENIE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH 26
2.1. Cele kształcenia 26
2.2. Rodzaje i formy kształcenia 33
2.3. Ekstensywność i intensywność w kształceniu dorosłych 41
2.4. System kształcenia dorosłych 42
2.5. Funkcje kształcenia dorosłych 44

ROZDZIAŁ III. ZJAWISKO BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 47
3.1. Istota bezrobocia 47
3.2. Bezrobocie w Polsce 56
3.3. Bezrobocie w UE 60

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH JAKO NARZĘDZIE W WALCE Z BEZROBOCIEM 65
4.1. Środki i metody walki z bezrobociem 65
4.2. Edukacja dorosłych w wybranych krajach UE 71
4.3. Edukacja dorosłych w Polsce 77
ZAKOŃCZENIE 84

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS TABEL 92

SPIS RYSUNKÓW 93