Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Funkcje współczesnej rachunkowości 4
1.2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 9
1.3. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych 14
1.4. Rola i znaczenie analizy finansowej 21

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej 27
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 27
2.2. Podstawowe etapy metodyczne badań analitycznych 35
2.3. Metody analizy finansowej 41

Rozdział III. Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa 48
3.1. Pionowa i pozioma analiza aktywów i pasywów bilansu 50
3.2. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy na podstawie wyniku finansowego 54
3.3. Rachunek cash flow w ocenie zmian płynności finansowej firmy 62
1.4. Istota standingu finansowego przedsiębiorstwa 64

Rozdział IV. Ocena pozycji finansowej firmy Amica Wronki S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2004-2006 68
4.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy Amica Wronki S.A. 68
4.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu spółki Amica Wronki S.A. przy wykorzystaniu wskaźników ekonomicznych 71
4.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności spółki Amica Wronki S.A. na podstawie wyniku finansowego 79

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków, wykresów i tabel 91