Zastosowanie kontrolingu w przedsiębiorstwie

Wstęp 4

Rozdział I
Znaczenie kontrolingu 6
1. Pojęcie kontrolingu 6
2. Historia kontrolingu 11
3. Zastosowanie kontrolingu we współczesnym przedsiębiorstwie  12
3.1. Realizacja kontrolingu w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu
zintegrowanego systemu komputerowego 20
4. Kontroling w zarządzaniu produkcją 22
4.1. Logistyka 22
4.2. Kontroling działań marketingowych 24

Rozdział II
Wpływ kontrolingu strategicznego na organizację 26
1.   Proces kontrolingu strategicznego 26
2.   Zarządzanie strategiczne 30
3.   Planowanie strategiczne 33
3.1. Planowanie zysku 38
4.   Organizacja i planowanie w firmie Contipasz S.A. 39
5.   Analiza SWOT 44
6.   Strategiczny system kontroli 46

Rozdział III
Funkcjonowanie kontrolingu operacyjnego 54
1. Założenia kontrolingu operacyjnego 54
1.1. Ośrodki odpowiedzialności 57
2. Planowanie operacyjne 59
3. Instrumenty w zarządzaniu finansowym na przykładzie  firmy Contipasz S.A. 65
4. Proces kontroli operatywnej 71

Rozdział IV
Kontroling personalny 75
1.  Kontroling personalny w przedsiębiorstwie 75
2. Style i funkcje kierowania a kontroling 78
3. Strategiczne zarządzanie kadrami 81
4. Marketing personalny 86
5. Organizacja pracy w firmie Contipasz S.A. 89
6. Znaczenie kontroli w kierowaniu ludźmi 92

Zakończenie 95
Literatura 96
Spis aktów prawnych 98
Spis rysunków 99
Spis tabel 100