Stan wiedzy i postaw wśród społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIETLE LITERATURY 6
1.1. Pojęcie pierwsza pomoc przedmedyczna 6
1.2. Najczęstsze zagrożenia dla zdrowia ludności 11
1.3. Organizacja działań ratujących życie w Polsce 12
1.4. Poziom obowiązującej wiedzy 15
1.5. Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy 16
ROZDZIAŁ II. ZAPOBIEGANIE STANOM ZAGROŻENIA ŻYCIA-PROFILAKTYKA 18
2.1. Wczesna edukacja społeczna 18
2.2. Wprowadzenie i szerzenie udzielania pierwszej pomocy w społeczeństwie 21
2.3. Zwiększenie, pogłębienie świadomości ochrony zdrowia przez społeczeństwo 23
2.4. Promocja zdrowia 26
ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 28
ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ 29
4.1. Metody badań własnych 29
4.2. Organizacja i teren badań 30
4.3. Charakterystyka badanej grupy 31
ROZDZIAŁ V. WYNIKI BADAŃ 33
ROZDZIAŁ VI. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 51
ROZDZIAŁ VII. WNIOSKI 54
ROZDZIAŁ VIII. ZAKOŃCZENIE 60
ROZDZIAŁ IX. STRESZCZENIE PRACY 62
ROZDZIAŁ X. BIBLIOGRAFIA 65
ROZDZIAŁ XI. ANEKS 67
11.1. Wzór ankiety 67
11.2. Spis tabel 75
11.3. Spis wykresów 75