Zasada równości w stosunkach pracy kobiet i mężczyzn w prawie polskim i dyrektywach Unii Europejskiej

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 4
Rozdział I: Równość kobiet i mężczyzn jako konstytucyjne prawo człowieka 7
1.1. Historyczny rys zagadnienia 7
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje 9
Rozdział II: Dyrektywy wspólnotowe jako część międzynarodowego prawa pracy 27
2.1. Koncepcja równości kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym 27
2.1.1. Uwagi wstępne 27
2.1.2. Formalna równość praw i równość faktyczna 28
2.1.3. Równość numeryczna i równość zróżnicowana 30
2.1.4. „Równość traktowania” i „równość szans” 34
2.1.5. Równość względna, opisowa, neutralna, postrzegająca kobietę indywidualnie 35
2.2. Eliminacja dyskryminacji w pracy ze względu na płeć 37
2.3. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia 44
2.3.1. Pojęcie „wynagrodzenia” w prawie wspólnotowym 44
2.3.2. Jednakowa praca. Praca jednakowej wartości 48
2.4. Zakaz dyskryminacji w dziedzinach dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy 54
2.5. Molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji 63
2.6. Formy i środki przeciwdziałania dyskryminacji 68
Rozdział III: Równość kobiet i mężczyzn w polskim prawie pracy 71
3.1. Zasada równości jako podstawowa zasada prawa pracy 71
3.2. Zasada równoprawnego traktowania w świetle przepisów  pozakodeksowych 86
3.2.1. Zakazy zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac 86
3.2.2. Urlop wychowawczy 87
3.2.3. Zasiłki 93
3.3. Środki prawne przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym 98
3.4. Implikacje dla prawa polskiego wynikające z dostosowywania przepisów  do prawa Unii Europejskiej 100
Rozdział IV: Zasada równoprawnego traktowania w normach międzynarodowego prawa pracy 113
4.1. Podstawowe zagadnienia na temat praw kobiet w kontekście praw człowieka 113
4.2. Zasada równości w świetle konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 114
4.3. Równoprawne traktowanie kobiet i mężczyzn w uchwałach organów Narodów Zjednoczonych 123
4.4. Zalecenia dotyczące równoprawnego traktowania według dokumentów Rady Europy 128
Zakończenie 131
Bibliografia 134