Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie XYZ

WSTĘP 4
Rozdział 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PERSONELEM 6
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1.1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.1.2. Rola i zadania zaradzania zasobami ludzkimi 8
1.1.3. Modele zarządzania kapitałem ludzkim 11
1.2. Dobór pracowników 14
1.2.1. Planowanie zasobów ludzkich 15
1.2.2. Rekrutacja 17
1.2.3. Selekcja 20
1.3. Edukacja zawodowa 23
1.3.1. Planowanie kariery zawodowej pracownika 24
1.3.2. Szkolenie pracowników 25
1.4. Motywowanie finansowe i pozafinansowe 28
1.5. System ocen pracowników 34
1.5.1. Kryteria oceniania 35
1.5.2. Techniki oceniania 36
Rozdział 2. ANALIZA I OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM XYZ 39
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 39
2.1.1. Geneza powstania i struktura organizacyjna 39
2.1.2. Zakres działalności 42
2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w XYZ 44
2.2.1. Rekrutacja, selekcja i zatrudnienie 44
2.2.2. Motywacja i wynagradzanie 47
2.2.3. Szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych 50
2.2.4. Ocena pracowników 54
2.3. Wnioski 55
Rozdział 3. KIERUNKI USPRAWNIEŃ W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM XYZ 57
3.1. Wykreowanie działu personalnego. 57
3.2. Rozszerzenie metod selekcji personelu 58
3.3. Zwiększenie ilości metod szkoleniowych 59
3.4. Wzmocnienie systemu motywacyjnego 60
3.5. Zmodyfikowanie polityki oceniania 61
3.6. Usprawnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej 62
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS RYSUNKÓW 68