Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.

WSTĘP 3
Rozdział I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE – PODSTAWY TEORETYCZNE 5
1.1. Istota i cele zarządzania 5
1.2. Proces planowania strategicznego. 10
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 15
Rozdział II. METODY I NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGICZNEJ. 21
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 21
2.2. Metody analizy strategicznej. 35
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 40
2.4. Budowanie przewagi konkurencyjnej 42
Rozdział III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W ZAKŁADZIE TELEKOMUNIKACJI W SOCHACZEWIE 46
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.2. Strategia w Zakładzie Telekomunikacji S.A. 49
3.3. Ocena realizacji i efektów prowadzonej strategii. 59
ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS RYSUNKÓW 65