Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie na przykładzie szkoły integracyjnej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1. Pojęcie, istota i treść zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.1. Geneza pojęcia 6
1.2. Istota i treść zarządzania zasobami ludzkimi 10
1.3. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 13
2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 14
2.1. Model Michigan 14
2.2. Model Harwardzki 15
3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi 17
3.1. Dobór pracowników 18
3.2. Motywowanie pracowników 22
3.3. Ocenianie pracowników 25
3.4. Szkolenie i rozwój pracowników 28
ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI REGULACJE PRAWNE W OŚWIACIE 31
1. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi w oświacie 31
1.1. Kadra nauczycielska 33
1.2. Pracownicy administracyjni 36
2. Funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi 37
2.1. Planowanie zasobów 38
2.2. Rekrutacja i selekcja pracowników 39
2.3. Motywowanie pracowników finansowe i poza finansowe 41
2.4. Ocenianie- kryteria, sposoby i metody 44
2.5. Edukacja pracowników 47
ROZDZIAŁ III ANALIZA I OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SZKOLE INTEGRACYJNEJ 50
1. Charakterystyka Integracyjnej Szkoły Podstawowej 50
1.1. Geneza powstania i zakres działalności 50
1.2. Struktura organizacyjna zatrudnienia pracowników oświaty, administracji i obsługi 55
2. Funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi 58
1.1. Planowanie zasobów 58
1.2. Rekrutacja i selekcja 59
1.3. Motywowanie finansowe i pozafinansowe 60
1.4. Ocenianie – kryteria, sposoby i metody 61
1.5. Edukacja zawodowa pracowników 62
3. Wnioski 64
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69
ANEKS 70