Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie spedycyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Spedpol Sp. z o.o

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
1.3. Analiza zatrudnienia podstawą wyboru stylu kierowania 10
1.4. Wnioski 22

Rozdział II. Zarządzanie w firmie Spedpol Sp. z o.o. 24
2.1. Charakterystyka firmy 24
2.2. Polityka personalna firmy 25
2.3. Kodeks etyczny firmy 28
2.4. Analiza funkcjonowania firmy pod kontem motywacji – wyniki badań 31
2.4.1. Przedstawienie celu badania i pytań zawartych w ankiecie 31
2.4.2. Zbiorcze zestawienie wyników ankiety 33
2.4.3. Analiza odpowiedzi 34
2.5. Wnioski 43

Rozdział III. Propozycje rozwiązań w zakresie motywacji 46
3.1. Rozszerzenie zakresu pakietu dodatkowego 46
3.2. Wprowadzenie prowizji oraz innych korzyści finansowych 47
3.3. Instrumenty oddziaływania na motywacje pracowników 50
3.4. Inne propozycje rozwiązań w zakresie motywacji 58
3.5. Skuteczność motywatorów 64

Zakończenie 67
Spis tabel 69
Spis wykresów 70
Spis rysunków 71
Bibliografia 72