Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie 9
1. Rola zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem 9
2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 14
3. Elementy funkcji personalnej 22
4. Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi 26
ROZDZIAŁ II. Znaczenie i istota działalności przedsiębiorstwa usługowego 29
1. Cechy usług 29
2. Uwarunkowania działalności usługowej 33
2.1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 37
2.2. Wewnętrzne uwarunkowania działalności usługowej 43
3. Znaczenie jakości w działalności usługowej 52
ROZDZIAŁ III. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, Sp. z o.o. jako przedmiot badań nad Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (ZZL) 58
1. Strategia i cele firmy 58
2. Struktura organizacyjna i charakterystyka zatrudnienia 64
3. Pozycja firmy na tle konkurencji 67
ROZDZIAŁ IV. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. 72
1. Główne założenia polityki personalnej w firmie 72
1.1. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 75
1.2. Selekcja pracowników 78
1.3. Szkolenie pracowników 80
1.4. Motywowanie pracowników 87
1.5. Oceny pracownicze 91
2. Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na konkurencyjność firmy 97
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 109