Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym

Wstęp 2

Rozdział 1. Charakterystyka ryzyka kredytowego 3
1.1 Pojęcie i przyczyny występowania ryzyka bankowego 3
1.2 Rodzaje ryzyka bankowego 8
1.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym 17
1.4 Następstwa występowania ryzyka kredytowego 17

Rozdział 2. Ograniczanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku 24
2.1 Pojęcie, funkcje i elementy zarządzania ryzykiem kredytowym 24
2.2 Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego 27
2.3 Tworzenie rezerw celowych 31
2.4 Monitoring portfela kredytowego 34
2.5 Prawne formy zabezpieczenia kredytu 38

Rozdział 3. Analiza i ocena ryzyka kredytowego w działalności wybranych banków polskich 44
3.1 Ocena zdolności kredytowej- pojęcie, kryteria i zakres 44
3.2 Ocena zdolności kredytowej wybranych banków 45
3.2.1. System oceny zdolności kredytowej stosowany w banku X 45
3.2.2. System oceny zdolności kredytowej w banku Y 53
3.2.3. Ocena zdolności kredytowej banku Z 62

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70