Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Wstęp 2
Rozdział 1 Pojęcie, cel i zakres zarządzania personelem 6
Rozdział 2 Wymiary zarządzania personelem 14
2.1. Ekonomiczny wymiar zarządzania personelem. 14
2.2. Organizacyjny wymiar zarządzania personelem. 16
Rozdział 3 Pozyskiwanie personelu 20
3.1. Planowanie potrzeb kadrowych. 20
3.2. Rekrutacja. 24
3.3. Metody doboru kadr. 27
Rozdział 4 Rozwój pracowników 32
4.1. Szkolenie i doskonalenie. 32
4.2. Ocena wyników doskonalenia zawodowego. 36
4.3. Planowanie i realizowanie kariery zawodowej. 42
Rozdział 5 Utrzymanie załogi(stabilizacja personelu) 53
5.1. Określenie wynagrodzenia. 53
5.2 Określenie świadczeń. 56
5.3. System motywowania. 58
Rozdział 6 Kierowanie stosunkami pracowniczymi 65
6.1. Związki zawodowe. 65
6.2. Negocjacje zbiorowe. 69
Rozdział 7 Badania własne w „RUCH” S.A. wybranego problemu zarządzania personelem 71
7.1. Historia firmy. 71
7.2. Hipoteza, cel i problemy badawcze. 74
7.3. Wybór i opis grupy do badania. 78
7.4. Metody badawcze (wzór tych metod). 81
7.5. Opis przebiegu badania. 83
7.6. Wyniki badań. 84
7.6.1.Tabela wyników. 84
7.6.2. Szczegółowa analiza wyników i wnioski. 86
7.6.3. Wnioski z badań i weryfikacja hipotezy. 89
Zakończenie 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 93
Załączniki 94
Literatura 96