Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp

Rozdział I. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej
1. Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty
2. Poziom kapitału obrotowego
3. Sprawozdawczość finansowa w ocenie płynności finansowej
3.1. Bilans przedsiębiorstwa
3.2. Rachunek zysków i strat
3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. Zależności między bilansem, rachunkiem zysków i strat i sprawozdaniem z przepływów pieniężnych

Rozdział II. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie
1. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej
1.1. Wskaźniki wykorzystywane do statycznego pomiaru płynności finansowej
1.2. Korekty wskaźników płynności wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości
1.3. Normatywy wartości wskaźników płynności
2. Dynamiczne metody pomiaru płynności
3. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej
4. Analiza ryzyka płynności finansowej

Rozdział III.
Pomiar i zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie X
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej
2.1. Bilans przedsiębiorstwa
2.2. Rachunek zysków i strat
2.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
3. Statyczny pomiar płynności finansowej
4. Wnioski dla zarządzających

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków