Zarządzanie należnościami

Wstęp 3
Rozdział I. Należności jako część składowa kapitału obrotowego 5
1.1. POJĘCIE KAPITAŁU OBROTOWEGO 5
1.2. CYKL KAPITAŁU OBROTOWEGO 10
1.3. POJĘCIE I KLASYFIKACJA NALEŻNOŚCI 19
Rozdział II. Determinanty poziomu należności od kontrahentów 24
2.1. KREDYT KUPIECKI 24
2.2. OCENA WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTÓW 29
2.3. UPUSTY CENOWE 40
2.4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 42
Rozdział III. Ujęcie należności od kontrahentów w księgach rachunkowych 48
3.1. WYCENA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI W MOMENCIE ICH POWSTANIA 48
3.2. WYCENA NALEŻNOŚCI NA MOMENT BILANSOWY 53
3.3 INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI 55
Zakończenie 59
Bibliografia 61