Zarządzanie kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Kapitał obrotowy o jego pomiar 5
1.1. Istota kapitału obrotowego 5
1.2. Cykl kapitału obrotowego 8
1.3. Poziom i pomiar kapitału obrotowego 11
1.4. Źródła pochodzenia kapitału obrotowego 17

Rozdział II. Płynność finansowa i czynniki ją kształtujące 24
2.1. Istota i czynniki wpływające na płynność 24
2.2. Statystyczne metody badania płynności 28
2.3. Dynamiczne metody badania płynności 36
2.4. Inne metody pomiaru płynności 39

Rozdział III. Metody badania wpływu kapitału obrotowego netto na płynność finansową 43
3.1. Kapitał a płynność 43
3.2. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 50
3.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 53
3.4. Strategie finansowania aktywów obrotowych 57

Rozdział IV. Badanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy na przykładzie jednostki. 63
4.1. Charakterystyka badanej jednostki 63
4.2. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej badanej jednostki 67
4.3. Pomiar płynności finansowej 72
4.4. Kształtowanie się kapitału obrotowego badanej jednostki 77
4.5. Zależność pomiędzy kapitałem obrotowym a płynnością 80

Zakończenie 84
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 90