Zarządzanie jakością – wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy teoretyczne zarządzania 4
1.1. Pojęcie zarządzania 4
1.2. Definicja i rodzaje otoczenia organizacji 8
1.3. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa 12
1.4. Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa 18
1.5. Znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie 20

Rozdział II. Systemy zarządzania jakością- zakres pojęciowy 23
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje 23
2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością 28
2.3. Geneza i ewolucja systemów zarządzania jakością 33
2.4. Pierwsze standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość 44
2.5. Tworzenie systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie 46

Rozdział III. Zarządzanie jakością – wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa. Doświadczenia Firmy X 51
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 51
3.2. Przyczyny wdrożenia systemu jakości 53
3.3. Proces wdrażania systemu zapewniania jaskości 54
3.4. Podsumowanie 68

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel 75
Spis rysunków 76
Załącznik 77

Wstęp

Integracja przedsiębiorstw polskich w ramach jednolitego rynku europejskiego jest jednym z najważniejszych zadań w nadchodzących latach. Realizacja tego zadania wiąże się z uruchomieniem programu dostosowawczego i wymaga ogromnych wysiłków od instytucji centralnych, samorządowych, a przede wszystkim od podmiotów gospodarczych. Wśród wielu wyzwań stwarzanych przez otoczenie międzynarodowe i jednolity rynek Unii Europejskiej za najistotniejsze uznajemy wyzwanie do podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Jak wykazuje bogate doświadczenie przedsiębiorstw japońskich, amerykańskich i zachodnioeuropejskich, jest to możliwe przez wprowadzanie strategii kompleksowego zarządzania przez jakość.

TQM można zdefiniować jako koncepcję i zespół metod oraz praktyk zarządzania organizacją, w której z jakości uczyniono najważniejszy instrument zarządzania. Aktywność kierownictwa i zaangażowanie wszystkich pracowników w takiej organizacji koncentrują się wokół jednego głównego celu: zaspokojenia potrzeb klienta przez nieustanne doskonalenie jakości wyrobów i usług. Jest to proces długoterminowy, ale dający zdumiewające rezultaty. Warunkują je pewne ważne elementy zarówno infrastruktury, jak i kultury organizacji, których znajomość i świadome kształtowanie może przesądzić o wyniku całego procesu.

Ponieważ ocenia się, że większość polskich przedsiębiorstw znajduje się na etapie kontroli jakości, sprawą ważną i aktualną staje się tworzenie i przybliżanie rozwiązań modelowych dochodzenia do systemów kompleksowego zarządzania jakością.

Każdy człowiek poszukuje sposobów, narzędzi okazji, możliwości, by doskonalić swoje otoczenie, a także samego siebie. Umiejętność znalezienia się w świecie zmian przesądza o jego sukcesie lub niepowodzeniu, dlatego musi mieć jasno określony cel oraz kierunek, w którym zmierza, często mówimy „port przeznaczenia”. Droga, po której każdy idzie, jest inna i często bardzo trudna, by prowadziła jednak do celu, musi być przemyślana, wymaga to określonej strategii.

Każdy człowiek ma swój czas, dany tylko raz, musi go zatem tak wykorzystać, by osiągnąć efektywność i skuteczność we wszystkich przedsięwzięciach. Może to uzyskać, jeśli kierował się będzie jakością w swych poczynaniach. Jakość należy rozumieć jako to, co można poprawić. W takim rozumieniu można odnosić ją do życia, zarządzania, wyrobu, usługi, informacji itp. Można ją traktować jako narzędzie doskonalenia wszystkich obszarów aktywności ludzkiej. Jednak jakość nie jest lekarstwem na wszelkie dolegliwości z samej tylko definicji. Może być ona traktowana jako środek profilaktyczny, chroniący przed wadliwością, może być także narzędziem poprawy zaistniałej sytuacji, wówczas winna być instrumentem, który nie dopuści do ponownego pojawienia się przyczyn wadliwości.

Jakości trzeba szukać najpierw w samym sobie, a potem można wymagać jej od innych, zmieniać należy także siebie, potem żądać zmian od innych. Jakość to spełnienie wymagań i oczekiwań każdego klienta, to droga prowadząca do jego zadowolenia, a zadowolenie to bardzo dobra i wiarygodna miara jakości.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty zarządzania jakością – wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa. Taki też był zasadniczy cel opracowania. Rozważania oparto na przykładzie konkretnej firmy.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to podstawy teoretyczne zarządzania: pojęcie zarządzania, definicja i rodzaje otoczenia organizacji, otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie.

Rozdział drugi to systemy zarządzania jakością- zakres pojęciowy: podstawowe pojęcia i definicje, rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością, geneza i ewolucja systemów zarządzania jakością, pierwsze standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość oraz tworzenie systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie.

Rozdział trzeci to zarządzanie jakością – wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa. Doświadczenia Firmy X: charakterystyka przedsiębiorstwa, przyczyny wdrożenia systemu jakości, proces wdrażania systemu zapewniania jakości, podsumowanie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.