Zarządzanie finansami w spółce Sokołów S.A.

Wstęp 4
Rozdział I. Teoria organizacji i zarządzania 6
1.1. Organizacja i zarządzanie 6
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.3. Szkoły zarządzania 17
1.4. Metody i poziomy zarządzania 22
Rozdział II. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 27
2.1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami 27
2.2. Zewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych 30
2.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 34
2.4. Sprawozdanie finansowe podstawą analizy 39
2.5. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 43
2.5.1. Wskaźniki zyskowności 43
2.5.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej 45
2.5.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 47
2.5.4. Wskaźniki rynku kapitałowego 48
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa Sokołów S.A. 50
3.1. Historia 50
3.2. Władze spółki 53
3.3. Polityka jakości 57
3.4. Sprawozdawczość finansowa 59
3.4.1. Bilans 63
3.4.2. Rachunek zysków i strat 66
3.4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 68
Rozdział IV. Zarządzanie finansami w spółce Sokołów S.A. 71
4.1. Charakterystyka polityki finansowej 71
4.2. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 72
4.2.1. Wskaźniki zyskowności 72
4.2.2. Wskaźniki bieżącej płynności finansowej 74
4.2.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 77
4.2.4. Wskaźniki rynku kapitałowego 79
4.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 80
4.4. Formułowanie zasad polityki finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników przeprowadzonej analizy 82
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90