Zagospodarowanie przestrzenne gminy X

Wstęp

Rozdział 1. Istota i cele gospodarki przestrzennej
1.1. Znaczenie gospodarki przestrzennej dla rozwoju gminy
1.2. Rys historyczny
1.3. Regulacje prawne
1.4. Hierarchizacja planowania przestrzennego
1.5. Władztwo planistyczne w gminie
1.5.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 2. Zagospodarowanie przestrzenne gminy X
2.1. Charakterystyka gminy
2.2. Historia X i najbliższych okolic
2.3. Gmina X według planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 3. Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy X
3.1. Cele rozwoju gminy X
3.2. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy X
3.3. Ludność, zatrudnienie, usługi – na terenie gminy X
3.4. Funkcjonowanie lokalnego rynku nieruchomości
3.5. Wpływ na rozwój lokalnego rynku nieruchomości kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, map i rysunków