Zadania gminy

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE GMINY W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 4
1.1. Ustrojowa pozycja gminy 4
1.2. Struktura samorządu gminnego 8
1.3. Władze gminy 11
1.4. Gminna gospodarka finansowa 14
1.5. Nadzór nad działalnością gminną 20

ROZDZIAŁ II. ZADANIA I KOMPETENCJE GMINY 24
2.1. Zagadnienia ogólne 24
2.2. Kompetencje gminy w zakresie pomocy społecznej 29
2.3. Zadania i kompetencje gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego 31
2.4. Zadania i kompetencje gminy w zakresie polityki energetycznej 35
2.5. Prawo miejscowe 36

ROZDZIAŁ III. FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY 41
3.1. Zadania własne 44
3.2. Zadania zlecone 50

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 60