Zadania gminy w zakresie oświaty

Wstęp 2

Rozdział I. Miejsce gminy w samorządzie terytorialnym 4
1.1. Ustrojowa pozycja gminy 4
1.2. Struktura samorządu gminnego 8
1.3. Władze gminy 11

Rozdział II. Oświata w rękach gminy 15
2.1. Pojęcie i zadania gminy 15
2.2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli 24
2.3. Zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych 26
2.4. Zakładanie i prowadzenie gimnazjów 27
2.5. Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych 32

Rozdział III. Nadzór gminy w zakresie oświaty 39
3.1. Prowadzenie szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego 39
3.1.1. Istota zmian w zarządzaniu oświatą przez organ prowadzący. Główne zadania, kompetencje, odpowiedzialność, procedury 40
3.2. Nadzór gminy nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych placówki oświatowej 49

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60