Zaburzenia w zachowaniu wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2

Rozdział I. Zaburzenia w zachowaniu w literaturze 4
1.1. Rozwój i etapy rozwoju człowieka 4
1.2. Zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania i dorosłości 10
1.3. Współzależność rozwoju ludzi w różnym wieku 10
1.4. Zaburzenia w rozwoju zachowaniu 11
1.4.1. Sylwetka dziecka z zaburzeniami zachowania 11
1.4.2. Problemy diagnozy dziecka z zaburzeniami zachowania 12

Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań 24
2.1. Przedmiot i cel badań 24
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 31
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 37
2.4. Organizacja i przebieg badań oraz dobór próby 38

Rozdział III. Wyniki badań własnych 43
3.1. Charakterystyka środowiska badanych 43
3.2. Wyniki badań 46
3.3. Wskazania do wyników badań 52
3.4. Podsumowanie 54

Zakończenie 57

Bibliografia 59

Spis tabel 62

Załącznik 63

Wstęp

Współczesny człowiek żyjący pod presją negatywnych zjawisk społecznych, informacji przekazywanych przez mas media, często sam doświadczający brutalizacji życia codziennego, coraz częściej czuje się zagubiony, odizolowany, bezradny wobec zagrożeń dnia codziennego. Dominujące postawy agresywne akceptowane w pewnych grupach społecznych stały się wręcz nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Co więcej postawy te stanowią wzorce do naśladowania dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Wpływają na styl życia rodzin, stosunków interpersonalnych w domu, pracy, szkole. Łączy się to z brutalizacją życia codziennego, dehumanizacją stosunków międzyludzkich, brakiem szacunku do rodziców i osób starszych, brakiem poszanowania dla wartości rodzinnych. W etiologii zachowań agresywnych jako przyczynę należy wyróżniać źle funkcjonujące rodzime systemy wychowawcze, patologię stosunków społecznych oraz przyczyny biologiczne, kulturowe, religijne, ekonomiczne i środowiskowe. Czynniki egzogenne — fizyczne, chemiczne, biologiczne i kulturowe, mają wpływ na rozwój psychofizyczny jednostki. Mogą być stymulatorem rozwoju pozytywnego jak też inhibitorem w funkcjonowaniu istotnych narządów człowieka. Przykładowo czynniki chemiczne zanieczyszczające środowisko mogą prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu i tą drogą wpływać na zachowanie człowieka. Czynniki fizyczne takie jak promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, hałas, wibracja, mogą swym działaniem zmieniać strukturę komórek i ich funkcjonowanie. Szczególnie niebezpieczne są czynniki biologiczne, gdyż pojawiają się nagle, działają szybko i skutecznie. Drobnoustroje patogenne atakują organizm prowadząc do nieodwracalnych zmian, a nawet śmierci.

W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o zaburzenia w zachowaniu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zaburzenia w zachowaniu w literaturze: rozwój i etapy rozwoju człowieka, zadania rozwojowe okresu dzieciństwa, dorastania i dorosłości, współzależność rozwoju ludzi w różnym wieku oraz zaburzenia w rozwoju zachowaniu.

Rozdział drugi to metodologiczne podstawy badań: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań oraz dobór próby.

Rozdział trzeci to wyniki badań własnych: charakterystyka środowiska badanych, wyniki badań, wskazania do wyników badań oraz podsumowanie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.