Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych

Wstęp 3

Rozdział I.
Istota wierzytelności pieniężnych 5
1.1. Pojęcie wierzytelności 5
1.2. Rodzaje wierzytelności 7
1.2.1. Wierzytelności istniejące i przyszłe 7
1.2.2. Wierzytelności wymagalne i niewymagalne 8
1.2.3. Wierzytelności przedawnione i nieprzedawnione 8
1.2.4. Wierzytelności pieniężne i niepieniężne 9
1.2.5. Wierzytelności podzielne i niepodzielne 9
1.2.6. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie jednorazowe i trwałe – okresowe i ciągłe 10
1.2.7. Wierzytelności wynikające z umów wzajemnych 11
1.3. Prawne podstawy obrotu wierzytelnościami 12
1.4. Praktyczne formy obrotu wierzytelnościami 13
1.5. Faktoring a Forfaiting 16

Rozdział II.
Zabezpieczenie osobiste wierzytelności w obrocie gospodarczym 20
2.1. Poręczenie 20
2.2. Weksel, deklaracja wekslowa 22
2.3. Przystąpienie do długu 23
2.4. Przejęcie długu 24
2.5. Dobrowolne poddanie się egzekucji 26

Rozdział III.
Zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności w obrocie gospodarczym 28
3.1. Hipoteka 28
3.2. Zastaw 30
3.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 34
3.4. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 35
3.5. Kaucja 36

Rozdział IV.
Zabezpieczenie wierzytelności. Standardy organizacyjne 39
3.1. Informacje o kontrahencie, zakres, źródła, metody 39
3.2. Prawne zabezpieczenia należności 40
3.3. Obrót wierzytelnościami 45
3.3.1. Firmy windykacyjne i wywiadownie gospodarcze 45
3.3.2. Przelewy wierzytelności pieniężnych (cesje) konsekwencje, wartość wierzytelności 49

Zakończenie 56
Bibliografia 57