Wzrost w organizacji uczącej się

praca dyplomowa z zarządzania

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. W KIERUNKU ORIENTACJI OPARTEJ NA NAUCE 4
1. ISTOTA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 4
2. POJĘCIE ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ 7
3. WYRÓŻNIKI ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 11
4. AKTYWNA I PASYWNA ORIENTACJA JAKO DWA JAKOŚCIOWO RÓŻNE TYPY UCZENIA SIĘ W ORGANIZACJI 16
Podwójna pętla uczenia się: 16
5. INTELIGENTNA ORGANIZACJA W PRZYSZŁOŚCI 20
ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ UCZĄCĄ SIĘ 31
1. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 31
2. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ZASADNICZYM SPOSOBEM PRZEKSZTAŁCANIA SIĘ ORGANIZACJI W UCZĄCĄ SIĘ 35
3. CECHY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 45
4. ZADANIA MENEDŻERÓW ORGANIZACJI UCZĄCYCH SIĘ 51
ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ NA PRZYKŁADZIE POŚREDNIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI „AD. DRĄGOWSKI” 57
3.1. PREZENTACJA ORGANIZACJI 57
3.2. RYNEK NIERUCHOMOŚCI 60
3.3. KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI 64
3.4. PREZENTACJA PROCESU BUDOWANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 65
3.5. STOSOWANIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ OBROCIE NIERUCHOMOŚCI 70
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 80