Wynagrodzenie jako czynnik motywujący

Wstęp 3
Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania 5
1.2. Teorie motywacji 9
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 19
1.3.1. Model tradycyjny 20
1.3.2. Model stosunków współdziałania 22
1.3.3. Model zasobów ludzkich 23
1.4. Skuteczność motywatorów 28
Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 33
2.1. Systemy motywowania płacowego 33
2.1.1. Płaca i jej funkcje 34
2.1.2. Wartościowanie pracy a motywowanie 39
2.1.3. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 44
2.2. Formy płac 47
2.3. Premia jako instrument motywowania 51
Rozdział III. Charakterystyka działalności Electrabel (firmy) 62
3.1. Charakterystyka firmy Electrabel 62
3.1.1. Rys historyczny 62
3.1.2. Charakterystyka działalności 64
3.1.3. Misja i Strategia 65
3.1.4. Struktura organizacyjna 68
3.1.5. Kapitał ludzki 68
Rozdział IV. Metodologia badań własnych 74
4.1. Cel i przedmiot badań 74
4.2. Problemy badawcze 74
4.3. Hipotezy badawcze 77
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 79
4.5. Zmienne i wskaźniki 81
4.6. Charakterystyka terenu badań 85
Rozdział V. Motywowanie pracowników w badanym przedsiębiorstwie 90
5.1. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 90
5.2. Opinie pracowników dotyczące miejsca i warunków pracy 93
5.3. Ocena aktualnego systemu motywacji pracowników 96
5.4. Możliwości zmiany w systemie motywacyjnym w opinii badanych 106
Zakończenie 115
Bibliografia 120
Spis tabel 124
Spis rysunków 125
Aneks 126