Wynagrodzenia – koszty pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Funkcje i rodzaje wynagrodzeń 4
1.1. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń 5
1.2. Pozostałe dochody pracownicze 10
1.3. Formy płac 17
1.4. Efektywność wynagrodzeń 21
Rozdział II. Zasady wynagradzania 29
2.1. Prawne instrumenty regulacyjne 32
2.1.1. Kodeks pracy – zagadnienia ogólne 33
2.1.2. Układ zbiorowy pracy 37
2.1.3. Regulaminy wynagradzania 39
2.1.4. Umowa o pracę 40
2.2. Społeczne instrumenty kształtowania wynagrodzeń 42
2.2.1. Europejska Karta Społeczna 42
2.2.2. Związki zawodowe 47
2.3. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 48
Rozdział III. Składniki wynagrodzenia za pracę 54
3.1. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 58
3.1.1. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę 59
3.1. Struktura wynagrodzenia za pracę 65
3.1.1. Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze) 65
3.1.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 67
3.1.3. Nagrody i wyróżnienia 69
3.1.4.Inne świadczenia związane z pracą 69
3.2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 71
3.3. Zmiana uprawnień płacowych 72
Rozdział IV. Wynagrodzenie netto a koszty pracy 75
4.1. Koszty pracy oraz ich klasyfikacja 77
4.2. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 80
4.2.1. Płacowe koszty pracy 81
4.2.2. Ubezpieczeniowe koszty pracy 81
4.2.3. Funduszowe koszty pracy 82
4.2.4. Uwikłane koszty pracy 84
4.3. Czynniki wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie 85
4.3.1. Koszty pracy a koszty uzyskania przychodu 86
4.3.2. Ubezpieczenia społeczne a podatek dochodowy 88
4.4. Koszty pracy w Polsce 89
Rozdział V. Analiza kosztów pracy 95
5.1. Znacznie wartościowania pracy i systemów wynagrodzeń w zarządzaniu personelem 96
5.2. Efektywność pracy 101
5.3. Efektywność wynagrodzeń 104
5.3.1. Płaca zasadnicza 105
5.3.2. Premie i nagrody 105
5.3.3. Pozostałe składniki 106
5.4. Kształtowanie efektywnych systemów wynagradzania 107
5.4.1. Efektywność wynagrodzeń 109
5.5. Innowacyjne systemy wynagradzania 110
Zakończenie 115
Załączniki 116
Bibliografia 121