Wymiana handlowa między Polska a Unią Europejską

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY HANDLOWEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Istota i pojęcie polityki handlowej 5
1.1.1 Ewolucja pojęcia polityki handlowej 5
1.1.2 Kryteria klasyfikacji i czynniki kształtujące politykę handlową 6
1.2 Wybrane teorie polityki handlowej-synteza 14
1.2.1 Merkantylizm 14
1.2.2 Ewolucja klasycznej teorii handlu międzynarodowego 18
1.2.3 Wpływ teorii neoklasycznych na kształtowanie korzyści z wymiany międzynarodowej 20
1.2.4 Teorie neotechnologiczne 22
1.3 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy 25
ROZDZIAŁ II. EWOLUCJA I ROZWÓJ POLITYKI HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 29
2.1. Polityka handlowa Unii Europejskiej 29
2.1.1. Kształtowanie polityki handlowej UE 30
2.1.2. Podstawy traktatowe polityki handlowej UE 31
2.2. Narzędzia polityki handlowej UE 33
2.2.1. Znaczenie ceł we współczesnym handlu 33
2.2.2. Środki ochronne stosowane w polityce handlowej UE 34
2.3. Dostosowania Polski do wspólnej Polityki Handlowej 36
2.3.1. Układ Stowarzyszeniowy jako podstawa wymiany handlowej partnerów 38
2.4. MUkład akcesyjny Polski z UE – implikacje dla wymiany handlowej 44
ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A UE 49
3.1. Ewolucja polskiego handlu zagranicznego 49
3.2. Charakterystyka wymiany towarowej 65
3.2.1. Relacje handlowe Polska – UE 65
3.2.2. Struktura geograficzna wymiany towarowej 68
3.2.3. Struktura towarowa wzajemnego handlu 74
3.2.4. Dynamika handlu Polski i UE 78
3.3. Główni partnerzy handlowi Polski na rynku UE 82
3.4. Obraz bilansu handlowego partnerów-Polski i UE 84
3.5. Szanse i zagrożenia Polski na rynku UE – aspekt handlowy 88
ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 95