Wykorzystanie środków unijnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INTEGRACJA EUROPEJSKA- PODSTAWOWE INFORMACJE 4
1.1. Geneza integracji europejskiej 4
1.2. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 8
1.2.1. Parlament Europejski 8
1.2.2. Komisja Europejska 9
1.2.3. Rada Unii Europejskiej 10
1.2.4. Trybunał Sprawiedliwości 12
1.2.5. Europejski Bank Centralny 13
1.3. Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 14
1.3.1. Etap stowarzyszeniowy 14
1.3.2. Etap przed akcesyjny 16
1.3.3. Etap negocjacyjny 19

ROZDZIAŁ II. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Polityka strukturalna 25
2.2. Fundusze strukturalne 27
2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 28
2.2.2. Europejski Fundusz Społeczny 32
2.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 35
2.2.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 36
2.3. Fundusz Spójności 37
2.4. Europejski Bank Inwestycyjny 39

ROZDZIAŁ III. UNIJNE ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE 44
1.1. Geneza pomocy dla Polski 44
1.2. Program PHARE- wymogi, programy krajowe w ramach PHARE 45
1.3. Program ISPA- programy krajowe w ramach ISPA 46
1.4. Program SAPARD- programy krajowe w ramach SAPARD 47
1.5. Podsumowanie 49

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56