Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z rachunkowości przedsiębiorstw 5
1.1. Istota i przedmiot rachunkowości 5
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości 9
1.3. Zasady rachunkowości 13
1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie zarządzania firmą 18

Rozdział II. Rola zarządzania przedsiębiorstwem 25
2.1. Pojęcie zarządzania 25
2.2. Cele zarządzania w sterowaniu ekonomicznym 31
2.3. Rachunkowość w procesie decyzyjnym firmy 36
2.4. Rachunek ekonomiczny w procesie zarządzania 43

Rozdział III. Ewidencja składników aktywów obrotowych w spółce usługowej 47
3.1. Charakterystyka spółki usługowej SITA 47
3.2. Istota i składniki aktywów obrotowych 49
3.3. Ujęcie składników aktywów obrotowych w księgach rachunkowych 52
3.4. Prezentacja aktywów obrotowych w sprawozdaniu finansowym 56

Rozdział IV. Zarządzanie aktywami obrotowymi w spółce „SITA” 57
4.1. Zarządzanie aktywami obrotowymi w oparciu o informacje pochodzące z rachunkowości 57
4.2. Metody zarządzania należnościami 60
4.3. Technika zarządzania środkami pieniężnymi 67
4.4. Ocena metod zarządzania aktywami obrotowymi 72

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80
Załączniki 80