Wykorzystanie obiektów turystyczno-rekreacyjnych na przykładzie miasta Szczyrk

Wstęp 2
Rozdział I. Turystyka w świetle literatury 4
1.1. Wybrane problemy teoretyczne geografii turyzmu 4
1.2. Rola bazy turystycznej w rozwoju turystyki w regionie 20
1.3. Zarządzanie strategiczne w zakresie obiektów turystyczno- rekreacyjnych gminy 25
Rozdział II. Potencjał turystyczny regionu 32
2.1. Rys historyczny miasta 32
2.2. Walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze oraz wypływające z funkcji rolnicze, 35
2.3. Omówienie obiektów turystyczno-rekracyjnych w gminie Szczyrk 53
Rozdział III. Analiza obiektów turystyczno-rekreacyjnych w Szczyrku 59
3.1. Obiekty Centralnego Ośrodka Sportu 59
3.2. Obiekty prywatne 65
3.3. Obiekty będące własnością Szczyrku. 72
Rozdział IV Analiza strategii gminny w zakresie budowy i wykorzystania obiektów 76
4.1. Charakterystyka strategii gminny w zakresie budowy obiektów turystyczno-rekreacyjnych 76
4.2. Analiza projektu zabudowy i zagospodarowania centrum miasta Szczyrk 83
4.3. Analiza źródeł finansowania projektu 86
4.4. Ocena 89
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis rysunków 103
Spis zdjęć 104