Wykorzystanie funduszy z UE w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wstęp 3

Rozdział I. Przesłanki i etapy integracji europejskiej 5
1.1. Etapy integracji regionalnej 5
1.2. Powstanie Unii Europejskiej 10
1.3. Unia Europejska w gospodarce światowej 12
1.4. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 19

Rozdział II. Interwencjonalizm drogą do osiągnięcia spójności ekonomiczno – społecznej w Europie 25
2.1. Polityka rolna 25
2.2. Polityka ochrony konkurencji 32
2.3. Polityka wspierania przemysłu 37
2.4. Polityka celna 44

Rozdział III. Instytucje i narzędzia polityki Unii Europejskiej 47
3.1. Fundusze strukturalne 47
3.2. Przedakcesyjne Instrumenty Rozwoju 61
3.3. Fundusz Spójności 69
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 71

Rozdział IV. Wykorzystanie funduszy programu Sapard w funduszach samorządowych na przykładzie powiatu radomszczańskiego 73
4.1. Historia i położenie powiatu 73
4.2. Gospodarka i finanse powiatu 75
4.2.1. Budżet powiatu 75
4.2.2. Majątek powiatu 76
4.3. Strategia rozwoju 77
4.3.1. Harmonogram realizacji strategii 80
4.3.2. Realizacja strategii rozwoju powiatu 82
4.4. Zewnętrzne źródła finansowania strategii rozwoju 84
4.4.1. Środki krajowe 85
4.4.2. Pomoc w ramach funduszy przedakcesyjnych UE– Sapard 90
4.4.3. Pozostałe środki finansowe 91
4.5. Ocena wykorzystania przedakcesyjnych środków pomocowych w ramach programu Sapard 92

Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100