Wykorzystanie funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wstęp    2
Rozdział I. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    3
1. Podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorstw    3
2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    8
3. Polityka wsparcia sektora MŚP w Unii Europejskiej    10
4. Cele i znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju sektora MŚP    12
Rozdział II.  Wsparcie MŚP w Polsce    19
2.1. Zasady ogólne dotyczące przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013.    19
2.1.1. Regionalny Program Operacyjny.    22
2.1.2. Podstawowe założenia i priorytety odnoszące się do sektora MŚP.    27
2.2. Środki w ramach RPO.    32
2.2. Innowacyjna gospodarka.    38
2.2.1. Założenia i priorytety.    41
2.2.2. Środki przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.    42
2.3.Program Operacyjny Kapitał Ludzki.    46
2.3.1. Założenia i priorytety.    50
2.3.2. Środki przeznaczone dla przedsiębiorstw.    51
Programy   operacyjne    76
PO Społeczeństwo Obywatelskie    77
PO Administracja sprawna i służebna    78
PO Pomoc Techniczna    78
Rozdział III. Wykorzystanie funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa    86
3.1. Analiza wykorzystania środków unijnych w poprzednim okresie programowania 2004-2006 (suma środków i cele, na które zostały przeznaczone).    86
3.1.1. Efekty wsparcia przedsiębiorstw.    94
3.2. Środki wykorzystane w roku 2007.    99
3.3. Spodziewany wpływ wykorzystania środków unijnych na rozwój sektora.    103
3.4. Prognoza na pozostały okres programowania.    108
3.5. Ocena wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.    110
Zakończenie    112
Bibliografia    113
Spis tabel    119
Spis rysunków    120