Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice

Wstęp 2
Rozdział I Charakterystyka Gminy Tuplice 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Położenie 8
1.3. Ludność 10
1.4. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna 13
1.5. Uwarunkowania gospodarcze 14
1.6. Infrastruktura społeczna 16
1.7. Euroregion Sprewa -Nysa- Bóbr 18
Rozdział II Fundusze przedakcesyjne 23
2.1. Fundusze UE – jak z nich korzystać 23
2.2. Rola euroregionów w zarządzaniu środkami pomocowymi UE w okresie przedakcesyjnym 29
2.3. Charakterystyka programu PHARE 38
2.4 Charakterystyka programu SAPARD 44
2.5 Charakterystyka programu ISPA 50
Rozdział III Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice 53
3.1 Projekty PHARE 55
3.2 Projekty SAPARD 63
Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 74
Spis rysunków 75