Wykorzystanie funduszy pomocowych UE dla MSP w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Unii Europejskiej 4
1.1. Fundusze strukturalne 4
1.1.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 7
1.1.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 13
1.1.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 14
1.1.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 18
1.2. Fundusz Spójności 21
1.3. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Finansowanie działalności przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 25
2.1. Rola funduszy 26
2.2. Fundusze jako wsparcie 28

Rozdział III. Fundusze pomocowe UE dla MSP w Polsce przed i po akcesji 32
3.1. Pomoc przed akcesją 32
3.2. Pomoc po akcesji 40
3.2.1. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 40
3.2.2. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 47
3.2.3. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe pochodzące z UE 49
3.4. Podsumowanie wykorzystania środków unijnych w Polsce 53

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63