Wykorzystanie analizy kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1.1. Pojęcie kosztów 5
1.2. Klasyfikacja kosztów 9
1.3. Podstawowe układy kosztów 14
1.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 15
1.3.2. Koszty w układzie kalkulacyjnym 19
1.4. Rachunek kosztów 21

Rozdział II. Analiza kosztów 25
2.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów 25
2.2. Analiza kosztów bezpośrednich – zmiennych 30
2.3. Analiza kosztów pośrednich – stałych 34
2.4. Analiza kosztów ogólnych i jednostkowych 38

Rozdział III. Analiza rentowności 44
3.1. Istota i znaczenie analizy rentowności 44
3.2. Analiza rentowności sprzedaży i majątku 47
3.3. Analiza rentowności kapitału własnego 53
3.4. Analiza progu rentowności 57

Rozdział IV. Analiza kosztów Grupy X 66
4.1. Zakres i specyfika działalności Grupy X 66
4.2. Organizacja rachunkowości 69
4.3. Analiza kosztów i rentowności Grupy X 74
4.3.1. Analiza kosztów 74
4.3.2. Analiza rentowności 78
4.3.3. Analiza progu rentowności 82
4.4. Wpływ kosztów w procesie zarządzania na wynik finansowy 84

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93