Wydatki budżetowe na szkolnictwo wyższe

Wstęp 2
Rozdział I. Reforma systemu oświaty i przemiany w szkolnictwie wyższym 4
1. Reforma systemu oświaty 4
2. Cele i funkcje szkolnictwa wyższego 9
3. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce 23
Rozdział II. Rodzaje i możliwości pomocy materialnej dla studentów 28
1. Istota pomocy materialnej dla studentów 28
1.1. Stypendium socjalne 33
1.2. Stypendia specjalne dla studentów 35
1.3. Stypendium za wyniki w nauce 36
2. Kredyty studenckie 37
3. Inne formy pomocy dla studentów 41
Rozdział III. Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na działalność wspomagającą badania (DWB) w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 44
1. Finansowanie szkolnictwa wyższego i studiów wyższych w kontekście współpracy z UE 44
2. Nadzór nad działalnością szkół wyższych 55
3. Obowiązujące zasady dysponowania środkami finansowymi w szkolnictwie wyższym 59
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Załączniki 71