Wycena przedsiębiorstwa według koncepcji EVA

Wstęp 2
I. Wycena jako proces pomiaru wartości przedsiębiorstw 4
1. Istota i cele wyceny przedsiębiorstw 4
2. Wartość przedsiębiorstwa 10
3. Zasady wyceny przedsiębiorstw 17
4. Ogólna charakterystyka metod wyceny przedsiębiorstwa 23
II. Dochodowe koncepcje wyceny przedsiębiorstw 33
1. Istota i determinanty wartości dochodowej przedsiębiorstw 33
2. Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową 40
III. Koncepcja ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w wycenie przedsiębiorstw 51
1. EVA jako miernik wartości kreowanej 51
2. Determinanty kształtowania się EVA 58
3. Wykorzystanie miernika EVA w wycenie przedsiębiorstw 63
4. Analiza kształtowania się EVA w wybranych przedsiębiorstwach 68
IV. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa 74
1. Geneza i zakres działalności przedsiębiorstwa 74
2. Przedmiot działalności Optimus S.A. 78
3. Analiza finansowa 86
V. Analiza i ocena procesu kreowania wartości badanego przedsiębiorstwa 89
Zakończenie 100
Bibliografia 105
Spis tabel 108
Spis schematów i rysunków 109