Wybrane uwarunkowania wyboru zawodu

Wstęp 2

Rozdział I. Przegląd teorii wyboru zawodu 5
1.1. Stanowiska dotyczące problemu wyboru zawodu 5
1.2. Teoria „cech-czynników” 8
1.3. Wybór zawodu jako proces specyficzny dla danej fazy biograficznej człowieka 12
1.4. Wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia 18
1.5. Sytuacja psychofizyczna młodzieży a wybór zawodu 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badawcze 28
2.4. Dobór badanych i opis procedury badania 28

Rozdział III. Wybrane uwarunkowania wyboru zawodu. Wynik badań własnych 30
3.1. Uwarunkowania wyboru zawodu młodzieży szkół gimnazjalnych 30
3.2. Uwarunkowania wyboru zawodu młodzieży szkół wyższych 37
3.3. Podsumowanie wyników badań 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis wykresów 55
Aneks 57

Wstęp [fragmenty]

[…]

O nowych, wyraźnych podziałach społecznych świadczą wyniki sondaży prowadzonych przez ośrodki badania opinii publicznej, a także preferencje wyborcze mieszkańców różnych części kraju. Widać wyraźne, daleko idące zróżnicowanie poglądów i postaw ludności: mieszkańców wsi i miast różnej wielkości, robotników, chłopów i inteligencji, ludzi o odmiennym poziomie wykształcenia, przedstawicieli różnych pokoleń itp.

Na tym tle ważne i interesujące wydaje się poznanie punktu widzenia współczesnej młodzieży. Z jednej strony młodzież już z racji charakterystycznych cech swej kategorii wieku jest zainteresowana otwarciem możliwości, które niewątpliwie wnosi transformacja ustrojowa. Ponadto młodzież z natury rzeczy częściej niż dorośli akceptuje innowacje i zmiany. Młodzi zwykle nie są wystarczająco usatysfakcjonowani dorobkiem i stylem życia poprzednich pokoleń, a gwałtowny rozwój cywilizacji technicznej w końcu XX w. jeszcze bardziej podwyższył ich wymagania.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania wybranych uwarunkowań wyboru zawodu przez młodzież szkół gimnazjalnych i wyższych. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to przegląd teorii wyboru zawodu: stanowiska dotyczące problemu wyboru zawodu, teoria „cech-czynników”, wybór zawodu jako proces specyficzny dla danej fazy biograficznej człowieka, wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia, sytuacja psychofizyczna młodzieży a wybór zawodu.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze oraz dobór badanych.

Rozdział trzeci to wybrane uwarunkowania wyboru zawodu. Wyniki badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.