Wybrane elementy strategii rozwoju turystyki w gminie Piątnica

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące planowania 4
1. Pojęcia związane z planowaniem 4
2. Strategia rozwoju – elementy i cele 10
3. Proces planowania strategicznego 12
4. Istota zarządzania i planowania w samorządzie terytorialnym 25

Rozdział II. Charakterystyka gminy Piątnica 31
1. Położenie geograficzne 31
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 34
3. Infrastruktura 37
4. Sytuacja społeczno-gospodarcza 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Piątnica 62
1. Walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe 62
2. Infrastruktura turystyczna 66
2.1. Baza noclegowa 66
2.2. Baza gastronomiczna 71
2.3. Informacja turystyczna 74
2.4. Szlaki turystyczne 78

Rozdział IV. Mocne i słabe strony rozwoju turystyki w gminie Piątnica 81
1. Mocne strony 82
2. Słabe strony 83
Zakończenie 89

Bibliografia 91
Spis tabel, rysunków i zdjęć 94