Współzalezność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia

Wstęp 3

Rozdział I. Małżeństwo i jego jakość – zakres znaczeniowy i ekonomiczny pojęcia 4
1.1. Małżeństwo, rodzina – geneza i kierunki przemian 4
1.2. Małżeństwo i ekonomia w świetle demografii historycznej 8
1.2.1. Założenia ekonomicznego modelu małżeństwa i rodziny 8
1.2.2. Krytyczne momenty reprodukcji 10
1.2.3. Gospodarstwo domowe jako przedsiębiorstwo 14
1.2.4. Gospodarstwo domowe a małżeństwo: produktywność miłości 17
1.3. Małżeństwo a zadowolenie z życia 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 38
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 40
2.4. Organizacja badań i dobór próby 41

Rozdział III. Współzależność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia w świetle badań własnych 44
3.1. Wyniki badań 44
3.2. Podsumowanie i wnioski 50

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis wykresów 62
Załącznik 63

Wstęp

Zadowolenie z życia zależy od powodzenia w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, od aprobaty ze strony innych ludzi, szans rozwoju, od wielu, wielu innych czynników. Wśród nich czynnikiem szczególnie ważnym jest to, gdzie i jak mieszkamy. Na jakość codziennego życia w mieście wpływa wielkość mieszkania, łatwość dostępu do sklepu i usług, komfort dojazdu do pracy, poziom hałasu, piękno architektury. Dla jakości życia znaczenie ma także to, jak wielu przyjaciół mamy w najbliższym sąsiedztwie, jak bardzo utożsamiamy się z osiedlem, z miastem, czy gdy jesteśmy w potrzebie, możemy liczyć na pomoc sąsiedzką, czy mamy wpływ na decyzje władz lokalnych…

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania współzależności wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia. Taki też był cel pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to małżeństwo i jego jakość – zakres znaczeniowy i ekonomiczny pojęcia a w tym: małżeństwo, rodzina – geneza i kierunki przemian, małżeństwo i ekonomia w świetle demografii historycznej oraz małżeństwo a zadowolenie z życia.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz organizacja badań i dobór próby.

Rozdział trzeci to współzależność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia w świetle badań własnych: wyniki badań, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, akty prawne, artykuły prasowe i źródła ze stron WWW.